Paavon Perunasivu

Lajike ratkaisee perunan istutustiheyden. 

Ahvenniemi, P. Maatilan Pirkka 1(2000):36-37.

Kannattaako mukulakokoa säädellä?

Perunaa kasvatetaan useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin, joilla jokaisella on perunan laadun ja koon suhteen omat vaatimuksensa. Ruokaperunakaupassa on 40 mm muodostunut vähitellen yleisesti hyväksytyksi koon alarajaksi, eli pikkuperunan tuottaminen ruokaperunaksi kannattaa nykyään kovin huonosti. Miten perunaa sitten pitäisi viljellä, että se saataisiin kasvamaan sopivan kokoiseksi ja että laatukin olisi samalla mahdollisimman hyvää? Uusien K-perunalajikkeiden osalta asiaa on pyritty selvittelemään K-koetilalla Hauholla usean vuoden pituisissa viljelyteknisissä tutkimuksissa.

Koon säätely on vain teoriassa helppoa

Perunan kokoon vaikuttavista tekijöistä ollaan varsin hyvin perillä. Mukulakoko riippuu siitä, miten paljon kasvi tuottaa yhteyttämistuotteita ja miten monen mukulan kesken ne jakautuvat. Mukulaluku taas riippuu siemenperunaan muodostuvien varsien ja yksittäiseen varteen muodostuvien mukuloiden määrästä. Lisäksi itujen määrä vaikuttaa varsilukuun ja maavarsien lukumäärä mukuloiden määrään.

Kovin tarkka mukulakoon säätely varsi- ja mukulaluvun avulla on kuitenkin käytännössä vaikeaa jollei mahdotonta. Viljelyolosuhteet aina edellisen kesän siementuotannosta asti vaikuttavat niin monimutkaisella tavalla siihen, miten paljon ituja, varsia, maavarsia ja mukuloita siemenperunaan ja kasviin lopulta muodostuu ja minkä kokoiseksi sato kasvaa, että koskaan ei voi aivan varmasti tietää lopputulosta. Oheisessa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty luettelonomaisesti joitakin tärkeimpiä mukulakokoon vaikuttavia tekijöitä. Listauksesta on helppo havaita, että olosuhdehallinnassa on ammottavia aukkoja. 

Lajikkeen ominaisuuksien (varsiluku, mukulaluku) hyvä tuntemus ja lajikekohtaisen, sadon käyttötarkoituksen mukaisen kylvömäärän (istutustiheyden) valitseminen on kuitenkin kaikkein tärkeintä koon säätelyssä. Mahdollisimman hyvä muu olosuhdehallinta auttaa sitten osaltaan varmistamaan lopputulosta. Toisaalta jonkin yksittäisen seikan paha laiminlyöminen saattaa mitätöidä kaikkien muiden ponnistelujen tulokset. Mainittakoon vain yhtenä esimerkkinä perunaseitti. Seittirupinen siemenperuna, tai monokulttuuripellon maasaastunta, vaikuttaa niin rankasti koko ketjuun, itujen, varsien ja maavarsien määrään, mukulalukuun, kokojakaumaan ja sadon määrään, että mukulakokoon säätely on sellaisessa tapauksessa aivan turhaa puuhaa. 

Istutusetäisyys lajikekohtaiseksi

K-koetilalla tutkittiin vuosina 1997-1999 Keskon uusien perunalajikkeiden lajikekohtaista viljelytekniikkaa. Perunaa istutettiin kolmella istutusetäisyydellä, 17, 34 ja 51 cm. Riviväli oli 75 cm ja lannoitustaso 60 kg/ha N. Lajikkeet olivat Bintje, Idole, Kulta ja Venla (SW 93107). Kokeiden keskimääräinen siemenkoko oli 63 g, mikä vastaa siemenkaupan isompaa, 40-50 mm:n lajitetta. Nettosadon lajitteluväli oli 1997 35-70 mm ja 1998-1999 40-70 mm. 

Tutkimuksen vertailulajikkeista Bintje teki eniten varsia ja Kulta selvästi vähiten. Idole ja Venla asettuvat näiden ääripäiden puoliväliin. Vartta kohti laskettu mukulaluku oli kuitenkin lajikkeilla niin erilainen (Kullalla poikkeuksellisen iso, Idolella pieni), että Bintje, Kulta ja Venla tuottivat käytännössä yhtä paljon (ja runsaasti) mukuloita kasvia kohti laskettuna ja Idole selvästi muita vähemmän. 

Ilmeni, että runsasmukulaiset lajikkeet kannattaa nykyisten ruokaperunan kokovaatimusten vallitessa (40 mm:n alaraja) istuttaa yllättävän harvaan, tutkimuksessa käytetty 40-50 mm:n koko jopa 35 sentin istutusvälillä. Kokonaissato laskee hieman tiheimmän istutuksen lukemista, mutta ruokaperunakokoa oleva sato (nettosato) jopa lisääntyy (Bintje, Venla) tai pysyy vähintään samalla tasolla kuin tiheässä istutuksessa (Kulta). Harvaan istutettaessa pikkumukulat jaksavat kasvaa 40 millisiksi ja ylisuurien määrä ei kuitenkaan juuri lisäänny. Vielä puolen metrinkin istutusvälillä näiden lajikkeiden nettosato oli suunnilleen yhtä iso kuin kaikkein tiheimmällä istutuksella. 

Vähän mutta isoja mukuloita tekevä Idole puolestaan tuotti ruokaperunakokoa selvästi eniten kaikkein tiheimmällä istutuksella. Ylisuuren (>70 mm) sadon määrä oli pienimmillään tiheimmällä istutuksella ja lisääntyi tasaisesti istutusetäisyyden kasvaessa. Koska alimittaisia mukuloita oli tiheimmälläkin istutusvälillä niukasti, ei niiden kasvu ruokaperunakokoon harvassa istutuksessa tuonut kovin paljon lisäapuja ruokaperunakoon määrään. Idolen sato on 17 sentin istutusetäisyydellä yhtä isoa kuin muilla lajikkeilla puolta pitemmällä istutusvälillä (vrt. kuvat). 

Istutusetäisyys ja ulkoinen laatu

Perunan ulkoinen laatu yleensä heikkenee, kun kasvutila lisääntyy. Varsinkin nopeaan kasvuun tai isoon kokoon tavalla tai toisella liittyvien vikojen, kuten kasvuhalkeamat, ontot, maltoviat ja kyhmyisyys, määrä kasvaa. Myöskin vihertyminen lisääntyy, kun isoksi kasvavat mukulat työntyvät penkistä ulos, ja kolhujen määrä kasvaa, koska isot mukulat kolhiintuvat pienikokoisia enemmän. 

Eri lajikkeet reagoivat tutkimuksemme mukaan eri tavoin kasvutilan lisääntymiseen. Kulta ja Venla kestivät harvaa istutusta erinomaisesti laadun heikkenemättä. Ne voi siis laadunkin puolesta istuttaa harvaan. Harvalla istutuksella Venlan myyntikelpoisen sadon (I-luokka) määrä on selvästi isoin tutkimuksessa mukana olleista lajikkeista ja Kultakin nousi sitä selvästi satoisampien Idolen ja Bintjen ohi. 

Bintjellä ja Idolella yllämainittujen harvan istutuksen vikojen määrä lisääntyi selvästi kasvutilan lisääntyessä. Idolella laatu suorastaan romahti puolen metrin istutusvälillä. Idole antaakin selvästi parhaan kokonaistuloksen mahdollisimman tiheällä istutuksella: kokonaissato on suuri, koko sattuu parhaiten ruokaperunakokoon ja laatu on kohdallaan. Bintjen laatua heikensi lisäksi aivan ratkaisevasti vuoden 1999 kuivuudesta seurannut rupisuus.

 Istutusetäisyys ja keittolaatu

Isutustiheydellä oli tutkimuksessamme selvä vaikutus sadon keittolaatuun. Tiheä istutus lisäsi jauhoisuutta ja rikkikiehumista. Varsinkin Idolella vaikutus oli voimakas. Vähäisin merkitys istutusetäisyydellä oli Venlan keittolaatuun, joka käyttäytyi suunnilleen yhtä kiinteästi kaikilla etäisyyksillä.

Harva istutus laski tärkkelyspitoisuutta, Idolella voimakkaasti, Bintjellä ja Venlallakin melko selvästi. Sen sijaan Kullan tärkkelys pysyi lähes muuttumattoana eri istutusetäisyyksillä. Tärkkelyspitoisuus vaikuttaa juuri keitetyn perunan jauhoisuuteen ja rikkikiehumistaipumukseen ja selittääkin suurmimmaksi osaksi eri istutusetäisyyksien vaikutukset keittolaatuun.

Kuvat 1-3. Kulta ja Venla, istutusetäisyys 34 cm, Idole 17 cm. Viltek 1998.