Paavon Perunasivu

Seittirupea pystyy torjumaan

Ahvenniemi, P. Tuottava peruna 2003(1):9-11.

Perunakasvuston seittitartunta on peräisin maasta tai seittirupisesta siemenperunasta. Hahkialan koetilan tutkimuksissa satoon muodostui seittirupea, jos maa tai käytetty siemen oli seitin tartuttamaa. Pahimmin seittirupea muodostui, kun sato nostettiin vasta kolme viikkoa kemiallisen varsiston hävityksen jälkeen. Nykyisin yleinen pyrkimys saada vahvaakuorista siemenperunaa seisottamalla satoa maassa varsistobhävityksen jälkeen lyökin seitintorjuntaaa railakkaasti korvalliselle.

K-ryhmän koetilalla Hauholla suoritettiin vuosina 1998-2001 sarja seittitutkimuksia, joiden yhtenä tavoitteena oli seittiruven muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen. Siemen- ja maatartunnan vaikutuksia tutkittiin kolmen vuoden ajan kenttäkokeessa, jossa maa tartutettiin seittiin kasvattamalla siinä seittirupisia ja seittiruvettomia siemeneriä. Peittauskokeissa tutkittiin kemiallisen torjunnan vaikutuksia sekä siemen- että maatartuntaan. Erilaisilla varsistonhävityksen ja noston ajoituksilla pyrittiin vaikuttamaan seittiruven muodostumiseen.

Tervettä ja tautista siementä neitseelliseen maahan

Siemenerien seittitartunnan määrän ja siemenen peittauksen vaikutusta seittisyyteen tutkittiin vuosina 1998-1999. Tutkimus suoritettiin Kulta-lajikkeella, jonka halkeilemistaipumuksen syiden selvittelystä seittitutkimukset ylipäätään lähtivät käyntiin. Seittirupisesta perunaerästä valikoitiin seittirupisia ja seittiruvettomia mukuloita ja osa niistä peitattiin upottaen. Kokeeseen rinnalle istutettiin myös SPK:n toimittamaa sertifioitua siemenperunaa peittaamattomana sekä peitattuna.

Syksyllä suoritettiin aikainen nosto elosyyskuun vaihteessa ilman varsistonhävitystä ja myöhäinen nosto kolme viikkoa kemiallisen varsistonhävityksen jälkeen, noin 20. syyskuuta. Toisena koevuonna suoritettiin kemiallisen varsistohävityksen rinnalla varsiston nyhtö. Molempina vuosina koelohko oli käytännöllisesti katsoen neitseellinen perunamaa.

Peittaus ja varsistonhävitys vaikuttavat seittirupisuuteen

Ensimmäisenä vuonna seittirupisesta siemenestä tuotettu sato oli voimakkaasti seittirupista jo elokuun lopussa, ja seittisen siemenen peittauksella oli vain marginaalinen vaikutus sadon seittirupisuuteen. Samasta erästä valikoitujen seittiruvettomien mukuloiden sato oli myös aikaisessa vaiheessa seittirupista. Upotuspeitattu valikoitu siemen tuotti puhdasta satoa eikä edes varsistonhävitys aiheuttanut satoon seittirupea. SPK:n uusi siemen oli selvästikin lähes vapaata tartunnasta. Aikaisessa nostossa edes peittaamattomaan ei tullut seittirupea ja varsiston hävityksen jälkeenkin sitä oli vain niukasti.

Toisena koevuonna seittiruven muodostuminen ei ollut ehtinyt elokuun lopulla samalle tasolle kuin ensimmäisenä vuonna. Ainoastaan seittirupisen peittaamattoman siernenen sato oli seittirupista. Tautia oli kuitenkin liikkeellä, sillä varsistonhävityksen jälkeinen seittirupitilanne oli lähes identtinen edellisen vuoden kanssa. Tämä osoittaa, että olosuhteisiin vaikuttamalla melko pahoinkin seitin saastuttamasta viljelyksestä voidaan saada seittiruvetonta satoa.

Toisena koevuonna varsiston hävitys suoritettiin myös nyhtämällä. Seittirupea muodostui vähemmän kuin kemiallista varsiston hävitystä käytettäessä niin uudella sertifioidulla siemenellä kuin seittiruvettomaksi valikoidullakin. Nyhtö ei kuitenkaan pystynyt vähentämään seittirupisen siemenen sadon tautisuutta. Kemialliselle varsiston hävitykselle vaihtoehtoisilla menetelmillä (nyhtö, kaksivaiheinen nosto) on siis selvästi vaikutusta seittiruven muodostukseen.

Seittirupinen siemen vai seittinen maa tartuntalähteenä?

Vuonna 1999 aloitettiin maan tartutuskoe, jossa toiselle lohkolle istutettiin mahdollisimman seittirupisia mukuloita ja toiselle samoista seittirupisista eristä valikoituja seittiruvettomia mukuloita, jotka lisäksi upotuspeitattiin Moncutilla. Tarkoituksena oli samalla tutkia laajalla materiaalilla seitin vaikutuksia perunan kasvuun. Koealueella oli ollut viimeksi perunaa kertaalleen noin 10 vuotta aikaisemmin.

Seuraavana vuonna tartuntaa vahvistettiin uusimalla koe ihan samanlaisena. Kolmantena tutkimusvuonna (2001) seittirupisella siemenellä kahteen kertaan tartutetulle lohkolle ja viereen uudelle neitseelliselle lohkolle istutettiin sertifioitua, upotuspeitattua siementä. Näin päästiin näkemään pelkän maaperässä olevan seittitartunnan vaikutukset. Varsisto hävitettiin joka vuosi elo‑syyskuun vaihteessa Reglonella, ja sato nostettiin noin kolmen viikon kuluttua siitä. Näin menetellen pyrittiin maksimoimaan seittiruven määrä sacossa.

Seittirupinen siemen tuotti ensimmäisenä vuonna neitseellisessä maassa voimakkaasti seittirupisen sadon. Maa saastui jo vuodessa niin pahoin seittiin, että lisätartutuksella seuraavana kesänä ei saatu enää voimakkaampaa seittirupisuutta aikaan. Päinvastoin, maahan saattoi kehittyä nopeasti antagonismia (vastavaikutusta), joka rajoitti hieman seittiruven muodostumista jo toisena koevuonna. Pelkkä maatartunta pystyi kolmantena koevuonna aiheuttamaan terveellä, peitatulla siemenellä tuotetun sadon voimakkaan seittirupisuuden.

Myös seittiruvettomaksi valikoitu peitattu siemen saastutti maan jo yhdessä kesässä pahoin. Seittirupea muodostui tällä terveemmällä siemenellä viljellyllä lohkolla jo toisena koevuonna yhtä paljon kuin seittirupisella siemenellä viljellyssä maassa. Myös vertailun vuoksi lohkolle istutetun peitatun sertifioidun siemenen satoon muodostui saman verran seittirupea, joten tartunta oli mitä ilmeisimmin peräisin maasta.

Viljelykierrolla ja lajikkeella merkitystä

Seitin määrä maassa lisääntyy ilmeisesti hyvin helposti sellaiselle tasolle, että seittiruven kanssa tulee ongelmia. Tämä asettaa suuret vaatimukset siementuotannossa noudatettavalle viljelykierrolle ja vähintään yhtä paljon paineita sellaisten varsistonhävitys ja nostomenetelmien kehittämiselle, että tartunta ei kehity seittiruveksi.

Seittiruvettomien siemenmukuloiden valinta seittirupisesta erästä ja niiden peittaus ei siis estänyt kokonaan seittiruven muodostumista satoon uudessa perunamaassa ensimmäisenä koevuonna. Myöskään kolmantena koevuotena viljelyyn otetulla uudella neitseellisellä lohkolla edes peitatun sertifioidun siemenen käyttö ei eliminoinut kokonaan seittirupea.

Eri perunaerillä terveiden mukuloiden valikointi ja peittaus toimi hieman eri tehokkuudella. Eri lajikkeiden siemenerissä saattoi olla vaihtelevia määriä piilevää seittitartuntaa, jota peittaus ei pystynyt kolkonaan eliminoimaan. Upotuspeittauksen teho saattaa vaihdella mukulan pinnan karkeuden mukaan. Toisten erien ja lajikkeiden pintaan saattaa tarttua enemmän ainetta. Esimerkiksi peittauksen hyvä teho Kultaan voisi selittyä juuri tällä.

Peitattujen sertifioitujen erien sadon seittirupisuudessa uudessa neitseellisessä maassa oli vaihtelua kolmantena koevuonna Erot näyttäisivät tässä tapauksessa johtuneen lähinnä lajikkeiden aikaisuuseroista. Myöhäisissä Venlassa ja Appellissa oli vähiten seittirupea, ja aikaisimmat lajikkeet Amazone, Sabina ja Columbo olivat toisessa ääripäässä.

Peittauksen vaikutus maatartuntaan

2001 selvitettiin myös erilaisten peittauskäsittelyjen vaikutusta seittiin, kun tartunta oli peräisin maasta. Peittaus ei vaikuttanut voimakkaasti seitin tartuttaman maan sadon seittirupisuuteen, laitettinpa aine (Moncut) upotuspeittauksella siemenen pintaan, maahan siemenperunan ympärille tai molemmilla tavoin (tuplakäsittely). Korkeintaan pahoin seittirupisten osuus saattoi hieman laskea.

Neitseellisessä maassa peittaus näytti vähentävän seittirupisuutta. Sekä siemenen upotuspeittaus että maan käsittely poistivat pahoin seittirupiset sadosta ja tuplakäsittely poisti seittirupiset lähes tyystin. Sekä siemenerässä että neitseellisessä maassa oli ilmeisesti hieman seittitartuntaa joka saatiin eliminoitua, kun ainetta laitettiin sekä siemenen pintaan että maahan sadon kasvuympäristöön. Tuplakäsittelyn positiivinen vaikutus saattoi tietenkin johtua pelkästään siitäkin, että ainetta tuli myöskin tuplamäärä.

Lääkkeitä seittiruven torjuntaan

Näistä tuloksista löytyy mielestäni runsaasti apuja seittiruven torjuntaan siemenperunasta. Nykyinen siementuotantostrategia, jossa pyritään mahdollisimman hyväkuoriseen satoon, ja se pyritään saamaan aikaan varsiston kemiallisella hävityksellä ja perunan seisottamisella maassa, lyö seitin torjuntaa railakkaasti korvalliselle. Olisikin ehkä syytä kysyä, mitä tarkoitusta nykyinen strategia oikein palvelee? Ei ainakaan perunaseitin, eikä kai yhtään enempää minkään muunkaan perunan taudin torjuntaa.