Arno Forsius

Sigfridus Aronus Forsiuksen (n. 1560–1624) kirjallinen tuotanto

Sigfridus Aronus Forsiuksen kirjallinen tuotanto on esitetty seuraavassa ryhmittäin, ryhmissä aakkosjärjestyksessä otsikkotekstin tai sen puuttuessa tekstin ensimmäisten sanojen mukaan. Otsikkotekstit ovat jonkin verran lyhennettyjä. Pois jätettyjen tekstinosien kohdalla on merkintä [---]. Oletetut tekstit ja vuosiluvut on merkitty hakasulkeisiin [ ].

Teksti on julkaistu aikaisemmin: Bibliophilos 1: 6–10, 1982; [Lisäys] Bibliophilos 3: 96, 1982, sekä myöhemmin täydennettynä teoksessani "Tietämisen riemu ja tuska. Sigfridus Aronus Forsiuksen elämä (n. 1560–1624)" (Hämeenlinna 1996). Viime mainittuun verrattuna on tehty vähäisiä täsmennyksiä ja muutamia lisäyksiä. Lisäykset on merkitty asiaa koskevalla huomatuksella.

Painetut teokset, käännökset, käsikirjoitukset

Almanah eller Dagharäkning/ medh thes wahl/ wederlek/ samt flere infälle/ Aff then Astronomiska konst/ och naturlige orsakers grund/ til Åhr Christi M D C VIII. Som är Skottår. [---] Til Stockholms Horizont/ medh flijt räknat/ iudiceret/ och stält Aff Sigfrido Arono Forsio. – Prognosticon Astrologicvm. Til thet åhret efter Christi Nåderijka Födelse. M DC VIII. Af naturlige orsakers grund stält och räknat aff Sigfrido Arono Forsio. Tryckt j Stockholm/ Aff Anund Olufsson. [1607]

Almanah eller Dagharäkning/ medh thes Wahl/ wedherlek/ sampt flere infälle/ af then Astronomiske konst/ och Naturlighe orsakers grund/ til thet åhr Christi M DC IX.  [---] Til Stockholms horizont/ medh flijt räknat/ judiceret/ och stält/ Aff Sigfrido Arono Forsio. – Prognostica Till thet åhret efter Christi Nåderijka Födhelse. M DC IX. Af Sigfrido Arono Forsio. Tryckt j Stockholm/ Af Anund Olufsson. [1608]

ALMANAH eller Dagharäkning/ medh thes Wahl/ wedherlek/ sampt flere infälle/ Aff then Astronomiska konst/ och Naturlighe orsakers grund/ til thet åhr Christi M DC X .  [---] Til Stockholms horizont/ medh flijt räknat/ judiceret/ och stält/ Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. – Een Liten PROGNOSTICA Til thet Ååret efter Christi/ M DC X. Aff Naturlige orsakers grund judiceret och stält Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Astr. Prof. Vpsal. [Anund Olufsson, Stockholm, 1609]

Almanah eller Dagharäkning/ med wäderleken/ wahl/ och flere infällen/ til thet Åår effter Christi Nåderijka Födelse M DC. XIII. [---] Aff Naturlige orsakers grund iudiceret och stält/ af Sigfrido Arono Forsio Astr. Reg. – [Een Liten Prognostica M DC XIII]. [Anund Olufssons Enckia, Stockholm, 1612]. (Prognostican nimiölehti ei ole säilynyt missään tunnetussa kappaleessa.)

Almanah Eller Dagharäkning/medh wäderlek/ wahl/ och flere infällen/til thet Åår effter Christi nåderijka Födelse M DC XIV. [---] Aff naturlige orsakers grund judiceret och stält/ af Sigfrido Arono Forsio. – Prognostica, Medh the fyre åhrs delars general wäderlek/ him[m]els liusens Förmörkelser/ oc annat ther til behörligit/ Af naturlige orsakers grund/ stält och judiceret/ til thet åhr Christi M DC XIV. Af Sigf. Ar. Fors. Tryckt i Stockholm/ aff Ignatio Meurer. [1613]

Almanah Eller Dagaräkning/ med wäderleek/ wahl/ och flere infällen/ til thet Åhr effter Christi nåderijka Födhelse M D C X V. [---] Af naturlige orsakers grund judiceret och stält/ Aff Sigfrido Arono Forsio Reg. Astr. CVM GRATIA ET PRIV. Ser. Reg. Majest. – Prognostica, Medh the fyre åhrs delars general Wäderlek/ him[m]els liusens Förmörkelser/ och annat ther til behörligt/ Aff naturlige orsakers grund/ stält och judiceret/ til thet åhr Christi M DC XV. Af SIGFRIDO ARONO Forsio Reg. Astr. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1614]

Almanah Til thet Åår christi M DC XVII. [---] Medh flijt vthräknat/ aff SIGFRIDO ARONO Forsio Reg. Astr. CVM GRATIA & PRIV. Ser. Reg. Majest. – PROGNOSTICA Til thet Åår Christi M DC XVII. Aff naturlige orsakers grund stält och judiceret Af SIGFRIDO ARONO Forsio Reg. Astr. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1616]

[Almanah Til thet Åår Christi M DC XVIII.] (Almanakkaa ei ole löydetty toistaiseksi.) – PROGNOSTICA Til thet Åår Christi 1618. I olägenheet medh flijt stält och judicerat aff Sigfrido Arono F. Reg. Astron. Cum Gratia & Priv. Sereniss. Reg. Majest. [---] [Ignatius Meurer, Stockholm, 1617]

Almanach/ Til thet Åår Christi M. DC. XIX. [---] Medh flijt vthräknat aff SIGFRIDO ARONO Forsio Reg. Astr. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Pren[tad i Sto]ckholm/ ho[os Ignatium] Meurer. – PROGNOSTICA Til thet Åår Christi 1619. Stält och judicerat af Sigfrido Arono F. Reg. Astr. [---] Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1618]

Almanach/ til thet Åår Christi M. DC. XXI. [---] På resor vthräknat/ aff SIGFRIDO ARONO F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. – Lille PROGNOSTICA Til then ytersta Sabbatz Tilredhelse dags Första wächt/ som är Åhr Christi M DC XXI. På reesor stält aff S. A. F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1620]

Almanach/ til thet Åår Christi M. DC. XXII. [---] Vthräknat aff SIGFRIDO ARONO F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. – PROGNOSTICA ASTRO-THEOLOGICA. Til thet Åår Christi 1622. På hwilket thet Siette Insiglet vpbrutit warder/ och then Fempte Engelen Basunar. Stält aff Sigfrido Arono F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1621]

Almanah/ Til thet Ååret Christi M D C X X I I I. [---] Vthräknat aff SIGFRIDO ARONO F. Til Åbo Horizont. [---] Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Tryckt hoos Ignatium Meurer. – Lille PROGNOSTICA. Til thet Åår Christi. M. DC. XXIII. Stält aff Sigfrido Arono F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1622]

Een Berättelse/ Och eenfallight Judicium, OM then Cometen som nw j thetta Åår M DC VII. J Septembri och Octobri Månader/ j 34. Daghar widh pass syntes/ och ännw til är: [---] Allom fromom och Gudhfruchtigom til vnderwijsning och bootförmaning. Vthsatt aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt j Stockholm/ af Anund Olufsson. [1607]. (Teoksen liitteenä on ”någon deel”, ilmeisesti suurin osa, Forsiuksen laatimasta suuresta ennustuskirjasta [Then stora Prognostica til thet Åhr 1608]. Hän ei ollut saanut sitä muuten painetuksi ”för Boktryckiarenars hinder j thenne tijdhen”.)

Een Brwdhpredikan/ Ther j alle vnge Brwdhar/ och Ächteqwinnor/ sigh bespegla kunna/ [---] Efter lägenheeten disponeret, sammandragen/ skrifwen och hållen på Hammersvdd j Trögden/ then 18. Septembris/ Anno 1608. Af SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt j Stockholm/ af Andrea Gutterwitz. [1608]

Een Lijkpredikan/ I then hederlighe och dygdesamme Qwinnes/ hustru Birgittae Hieronymi dotters [---] Begraffning. [---] then 17. Octob. Anno 1613 hållen Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt i Stockholm/ af Ignatio Meurer Åhr 1613.

(julkaisija): [Een liten Psalmbok. Andreas Gutterwitz, Stockholm, 1608.] (Yhtään kappaletta ei ole säilynyt.)

(julkaisija): [Een liten Psalmbook] aukeamaotsikko: Andelige Psalmer och Wijsor. [Hans Witte, Lübeck, 1614.] (Ilmeisesti Forsiuksen vuonna 1608 julkaiseman teoksen Een liten Psalmbook merirosvopainos. Siitä tunnetaan vain yksi vajavainen kappale ilman nimiölehteä.)

En liten Vnderwijsning/ och itt enfallighit Judicium, Om någre COMETER, som i thenne näst föregångne ååren seedde äre/ i synnerheet om thenne sijdzte/ som i näst förledne åår/ ifrå then19. Novembr. In til then 15. Decembr. [1618] Aff migh SIGFRIDO ARONO F. R. ASTR. Observerade. (C. P.) Stockholm/ hoos Ignatium Meurer/ 1619

Een liten Vnderwijsning/ Om the selsamme himmelens IMPRESSIONER, PHASMATA, eller vnderlige Figurer/ I synnerheet/ om the Wädhersolar/ som oss then 13. Junij/ ifrå Klockon 7. In til 9. Om Morgonen seedde äre/ I thetta åhr 1608.  [---] Sine gunstige Förfordrare/ tienstligen scriffuit och dediceret aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Stockholmiae Typis Gvttervitzianis. [1608]

IN NVPTIARVM HONOREM ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS AC DOMINI, DO. IOHANNIS ALBERTI, DVCIS MEGAPOLITANI, [---] Sponsi: cvm ILLUSTRISSIMA PRINCIPE, DN. MARGARETA ELIZABETH, [---] Sponsa: SIGFRIDI ARONI FORSII ELEGIA.  STOKHOLMI Typis Anundianis. Anno Domini 1608.

Itt wisst Åhrtaal/ Ifrå Werldennes Begynnelse/ in til thetta närwarandes Åhret christi M. DC XIII. Som är ifrå Werldennes Skapelse 5575. Aff Bibliske och andre Werldzlighe Historier och Chronologier/ medh flijt vthräknat och stält aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Stockholm/ Tryckt aff Ignatio Meurer/ Anno 1613.

MINEROGRAPHIA, Thet är Mineralers/ åthskillighe Jordeslags/Metallers eller malmars och Edle Steenars Beskrifwelse. Aff förnemlige Authoribus sammanhämptat/ och medh flijt disponerat Vthi Tree Böker/ Aff M. SIGFRIDO ARONO FORSIO. Nu medh eghen bekostnadt vplagdt och aff Trycket förfärdigat. I Stockholm/ hoos Ignatium Meurer/ Åhr 1643. [Käsikirjoitus on Ignatius Meurerin esipuheen mukaan noin vuodelta 1613]. – Facsimile, Forssa 1973 (julkaissut ja alkulauseen kirjoittanut A. Laitakari)

(julkaisija): Någhra Nyia Psalmers/ Loffsångers och Andelighe wijsors Thoner: Hwilke finnes j then lille Psalmboken/ som nw är tryckt/ Anno 1608. Them til godho stälte/ som them icke förre hördt haffua. Tryckte j Stockholm/ aff Andrea Gutterwitz. [1608] – Tämän kirjoittajan löytö vuodelta 1970 Wolfenbüttelin Herzog-August Bibliothekissa. (T. I. Haapalainen on julkaissut koraalikirjasen sivujen kopiot tutkimuksessaan vuonna 1973.)

OBSERVATIO ALTItudinis Polaris certoru[m] locorum in Regno Sueciae, tum etiam in terris Lapponicis, etc. Sigfridus Aronus aut[hor]. (Käsikirjoitus vuodelta 1602.) – Tämän kirjoittajan löytö vuodelta 1970 Wolfenbüttelin Herzog-August Bibliothekissa.

Om Långfredaghen. En allmännelig PASSIONS Predican. [---] Sammansatt/ och beskriffuen aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Stockholm/ Tryckt af Christophero Reusner. Anno M DC XIIII.

Om någre Wäder och Bijsolar, som med theras Cirklar eller Kretzar seedde äre i thetta Åhr 1613. Then 2 dagen Septembris Emillan klockon 9. Och 10. För middagen. H. K. Mtz. Vnderdånighe Tienere Sigfridus Aronus Forsius M[anu] P[rop]ria. (Käsikirjoitus, Uppsala Universitets bibliotek.)

Physica Eller Naturlighe tings Qualiteters och Egendomars beskrijfuelse. (Käsikirjoitus vuodelta 1611, Kungliga Biblioteket, Stockholm). – Painettu: Sigfridus Aronus Forsius Physica (Cod. Holm. D 76), utgiven av Johan Nordström. I. Text. Uppsala 1952

Prognoseis Astrologicae Eller stiernornas och Förmörkelsers betydhande j gement/ kortelighen aff theres Figurers signification, och the gamble Astrologers Aphorisimis sammanfattadhe til tiyo Åhr/ thet är ifrå Anno 1611. In til 1620. [---] Aff Sigfrido Arono Forsio. Astron. Prof. Vbsal. Tryckt j Stockholm/ Aff Anund Olufsson. ANNO M DC IX. (Liitetty kirjaan: PROGNOSTICON ASTROLOGICVM Eller Stiernornas betydhande j allahanda tilkommande hendelser j Luften/ och nedhre på Jordenne/ På the fyra Åårsens tijdher/ Till thet Åår effter Frelsermannens JESU CHRISTI nåderijka Födhelse. M DC X. [---] Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt j Stockholm/ Af Anund Olufsson. [1609].)

PROGNOSTICON ASTROLOGICVM. Thet är: Naturlighe Prophetier och Gissningar/ om allehanda tilkommande hendelser j Lufften och nidre på Jordenne/ aff naturlighe Orsaker/ och then godhe Stiernekonsten/sammanhemptadhe och judicerede/ til Åår/ M.DC.VI. [---] Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO Finnone Nylandico. Ad Latitudinem 61. Gr. Longitudinem 48. Gr. Tryckt j Keyserligh Frij Rijkzstad Lybeck/ aff Johan Balhorn. [1605]

PROGNOSTICON ASTROLOGICVM Eller Stiernornas betydhande j allahanda tilkommande hendelser j Luften/ och nedhre på Jordenne/ På the fyra Åårsens tijdher/ Till thet Åår effter Frelsermannens JESU CHRISTI nåderijka Födhelse. M DC X. [---] Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt j Stockholm/ Af Anund Olufsson. [1609]. (Kirjan loppuun on liitetty: Prognoseis Astrologicae Eller stiernornas och Förmörkelsers betydhande j gement/kortelighen aff theres Figurers signification, och the gamble Astrologers Aphorisimis sammanfattadhe til tiyo Åhr/ thet är ifrå Anno 1611. In til 1620. [---] Aff Sigfrido Arono Forsio. Astron. Prof. Vbsal. Tryckt j Stockholm/ Aff Anund Olufsson. ANNO M DC IX.)

PROGNOSTICON ASTRO-THEOLOGICUM. Til thet Vndersamma Förandringsååret M DC XX. Af Gudz Ordz Hemligheter och Stiernekånsten sammanhämptat/ och allom rättsinnighom Christnom/ til warning framstält aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt i then Konungzlige Hufwudstaden Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1619] – [Kolofon:] och finnes hoos honom til köps.

Prognostica ASTRO-THEOLOGICA. Til then ytersta Sabbatz Tilberedhelse Dags Första Wächt/ som är åhr Christi M. DC. XXI. Medh flijt stält och judicerat Aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1620]

PROGNOSTICA Astrotheologica, Til thet åår Christi M. DC. XXII. På hwilket thet Siette Insiglet vpbrutit warder/ och then siette Engelen basunar. Stält aff Sigfrido Arono F. Tryckt och vplagdt i Stockholm/ aff Ignatio Meurer. [1621]

REVERENDO ET CLARISSIMO VIRO, [---] DN. M. ERICO, Episcopo Aboensi dignissimo; sponso: NEC NON LECTISSIMAE, NOBILITATE GENERIS,  [---] DN. INGEBVRGAE, [---] Nunc vero sponsae: honoris & amoris ergo in futura nuptialia sacra Hymenaeo Carmine gratulatur SIGFRIDVS ARONVS FORSIVS. STOKHOLMIAE Impressit Andreas Gvttervvitz. Anno salutis humanae 1602.

(kääntäjä): Reyneke Fosz. Thet är: En skön och nyttigh Dicht/ full medh Wijszheet/ godh Läro/ och lustige Exempel: Vthi hwilken alle Menniskiors wäsende/ Handel/ Otroo/ List och Snillheet affmålat warder/ sampt medh thet sedliga Förståndet och thenne Books bruk. Allom Menniskiom i thenna sällsamma tijden ganska tienligh och nödigh at weta/ etc. Medh sköne Figurer beprydd. Tryckt och vplagdt i Stockholm/ aff Ignatio Meurer/ 1621. – [Kolofon:] Tryckt medh eghen Bekostnadt aff Ignatio Meurer/ Och fins hoos honom til köps. Anno M. DC. XXI. (Huom! Katso kirjoitusta Reyneke Fosz vai Reyncke Fosz?)

[Skrijf-Calender, 1623, Åbo Horizont, Ignatius Meurer, Stockholm, 1622.] (Yhtään kappaletta ei ole säilynyt.)

(kääntäjä): SPECULUM VITAE HUMANAE, Om Menniskionnes leffuerne/ Från thet första hon födhes/ in til hennes dödzdagh/ och then ytterste Domen/ Medh stoor vnderwijsning och lärdom/ til Menniskians nytta/ och hennes siäls saligheet/ Fordom för hundrat åår skriffuit/ och nw i liuset framstält/ och förswenskat aff  S. A. F.  Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer/ åhr 1620.

[Then stora Prognostica til thet Åhr 1608.] (Forsius on laatinut käsikirjoituksen tähän teokseen, mutta hän ei saanut sitä painetuksi, "för Boktryckiarenars hinder j thenne tijdhen". Siksi hän julkaisi siitä "någon deel", ilmeisesti suurimman osan, liitteenä teoksessaan Een Berättelse/ Och eenfallight Judicium, OM then Cometen som nw j thetta Åår M DC VII. J Septembri och Octobri Månader/ j 34. Daghar widh pass syntes/ och ännw til är. [---] Vthsatt aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt j Stockholm/ af Anund Olufsson. [1607].)

Then stora Prognostica til thet Åår christi M DC XVII. Medh flijt vthräknat och judiceret aff naturlige orsaker/ och the gamble Astrologers förfarenhet: af SIGFRIDO ARONO F. Reg. Ast. Tryckt i Stockholm/ hos Ignatium Meurer/ medh eghen bekostning. [1616]

Then stora PROGNOSTICA Til thet Åår Christi M. DC. XVIII. Medh flijt vthräknat och judiceret aff naturlige orsaker/ och the gamble Astrologers förfarenheet: Af SIGFRIDO ARONO F. Reg. Astr. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1617]

Then stora PROGNOSTICA Til thet Åår Christi M D C X I X. Medh flijt vthräknat och judiceret aff naturlige orsaker/ och the gamble Astrologers för-farenheet: Af SIGFRIDO ARONO F. Reg. Astr. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1618]

[Then stora Prognostica Til thet Åår Christi M DC XXIII. Ignatius Meurer, Stockholm, 1622.] (Yhtään kappaletta ei ole säilynyt, viite: Lille PROGNOSTICA. Til thet Åår Christi. M. DC. XXIII. Stält aff Sigfrido Arono F. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer. [1622] )

(kääntäjä): Then Tridie och Fierde Boken ESDRAE, Som warda räknadhe ibland the Böker vthi then Helga Skrift/ som kallas APOCRYPHA, theruthinan myckit liufligit oc nyttigt innehållit warder/ Nw först aff then Latiniske Biblien förswenskade/ och menige man til godo vthgångna/ aff SIGFRIDO ARONO FORSIO. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer, Anno M DC XIII.

Kadoksiin joutuneita käsikirjoituksia

Finlendske Chrönikan af M.[agistri] Sigfridi beskreffwen. (Lähde: Olsson, H.: Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhållanden. Lund 1944. Eräitä katkelmia Forsiuksen "Suomen kronikasta" on säilynyt, ne koskevat piispa Henrikin surmavirttä ja Viipurin pamausta.)

Notae M[agistri] Sigfridi de bello liuon[ico] (Kertomus Liivinmaan sodasta. Lähde: Olsson, H.: Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhållanden. Lund 1944.)

[Sermo nuptialis?] Latinankielinen käsikirjoitus Forsiuksen 18.9.1608 Trögdenissä pitämästä morsiussaarnasta. Painettu ruotsinkielisenä, katso Een Brwdhpredikan/ [---] [1608]. Lähde: Een Brwdhpredikan/ [---] [1608].

Sigfridi sueticum scriptum de religione et moribus lapponum cum imag[inibus] 2 etc. (Kahdella kuvalla varustettu kertomus lappalaisten uskonnosta ja tavoista. Lähde: Olsson, H.: Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhållanden. Lund 1944.)

[Kertomus Lapin tutkimusmatkasta vuosina 1601–1602] (Lähde: Niurenius, Olaus Petri: Lapplandia, seu Descriptio orbis illius arctoi. Käsikirjoitus, Kungliga Biblioteket, Stockholm. Tämä kertomus voi olla joko Sigfridus Aronus Forsiuksen tai Daniel Theodorus Hjortin kirjoittama.)

Forsius on maininnut kaksi seuravaa käsikirjoitusta vuoden 1614 pienen ennustuskirjan esipuheessa. Hän kertoi siinä seuraavasti: "Kaikkien Eläinten, Kalojen ja Lintujen lajit ["Alle Diwrs/ Fiskars och Foglars art"] minulla on tekeillä, yhdistääkseni [ne] lyhyesti toisista laajoista Kirjoista. Kaikenlaisten Puiden, Ruohojen ja Mausteiden lajit ["Allahanda Trädz/ Gräses och Krydders slagh"], lähinnä ne joita meillä [kotimaassa] on, on minulla mielessäni etsiä hyvine Ominaisuuksineen useista Kasvistoista. Ja jos aikaa myöten, [ja] jos Jumala tahtoo, voidaan löytää keinoja ja varoja sitä varten, että ne Painamisen kautta voidaan antaa oikeine kuvineen toisille tiedoksi, niin tahdon tällä yhteistä hyvää hyödyttää." Forsiuksen suunnitelmat eivät ilmeisesti toteutuneet koskaan, sillä eläimiä ja kasveja kuvaavia teoksia ei ole löydetty käsikirjoituksina eikä painettuina. [Terhi Pursiainen (Kiiskinen) on merkinnyt luettelossaan nämä tekeillä tai vireillä olleet suunnitelmat kadonneiden käsikirjoitusten joukkoon.]

Forsiuksen runoja muissa kuin omissa painotuotteissa

ALIUD. FIDLERVM Medicae studium [---], teoksessa: Seilerus, Joachim: Memento mori, Eine Christliche Leichpredigt, Stockholm 1613. (Latinankielinen muistoruno Casparus Fidleruksen kuoleman johdosta.)

ALIVD EIDEM ELEGIACVM, teoksessa: Hjort, Daniel Theodorus: In festivitatem nuptiarum [---], Stockholmiae [1609]. (Latinankielinen hääruno Sveno Jonae Moderuksen häiden johdosta.)

DECASTICHON, teoksessa: Bunting, Herman: Harmonia Evangelistarum, Stockholm 1617. (Latinankielinen runo teoksen kääntäjän Hans Paulinpoika Lowin kunniaksi.)

Een Graffskrift, teoksessa: Elimaeus, Olaus: Een Tröstpredikan/ Hwilken haffd är i Stockholms Stadzkyrkia/ vthi then wälwijse och wälachtadhe Oloff Pederssons/ öffuerste Borgmästares i Stockholm/ Käre Sons/ PETRI OLAI Begraffningh/ aff OLAO ELIMAEO Pastore Stocholm. Then 12. Apr. Anno MDXVIII. Stockholm 1618. (Ruotsinkielinen runo pormestari Oluf Pederinpojan pojan Pederin kuoleman johdosta.)

Elegeion, teoksessa: Messenius, Johannes: Sveopentaprotopolis, Stockholm 1612. (Latinankielinen runo Johannes Messeniuksen ja teoksen ruotsintajan Henricus Hammeruksen kunniaksi.)

Epitaphium, teoksessa: Leuchowius, Benedictus: Vita et obitus defuncti, Stock-holm 1621. (Ruotsinkielinen runo entisen pormestarin Oluf Pederinpoika Humblan kuoleman johdosta.)

EPITAPHIVM, teoksessa: Elimaeus, Olaus: Een Tröstpredikan/ Hwilken haffd är i Stockholms Stadzkyrkia/ vthi then wälwijse och wälachtadhe Oloff Pederssons/ öffuerste Borgmästares i Stockholm/ Käre Sons/ PETRI OLAI Begraffningh/ aff OLAO ELIMAEO Pastore Stocholm. Then 12. Apr. Anno MDXVIII. Stockholm 1618. (Latinankielinen runo pormestari Oluf Pederinpojan pojan Pederin kuoleman johdosta.)

Gratulations verser, teoksessa: Gothus, Petrus Laurentius: Christelig vthlägning öfwer the epistlar och Euangelia [---], Stockholm 1609. (Ruotsinkielinen onnitteluruno Petrus Laurentius Gothuksen kunniaksi.)

[Gratulations verser], teoksessa: Messenius, Johannes: Signill 1612. Painettu Stockholm 1652: [Signill. Thet är en lustigh och sanfärdigh Tragoedia.] LISÄYS AIKAISEMPIIN LUETTELOIHIN. [Tämä puuttuu Terhi Pursiaisen (Kiiskinen) teoksesta.]

In anserem Martineum, teoksessa Lychostr. Psellinoros Andropediacum [Spangenberg, Wolfhart]: Gåås kong [---], Stockholm 1619. (Latinankielinen runo teoksen kääntäjän Johannes Sigfridin kunniaksi.)

ODE SAPPHICA, teoksessa: [Sorolainen] Ericus Erici: Postilla, 1 osa, Stockholm 1621. (Latinankielinen runo Eerik Eerikinpoika Sorolaisen kunniaksi.)

Programma, teoksessa: Messenius, Johannes: Specula, Stockholmiae 1612. (Latinankielinen runo Johannes Messeniuksen kunniaksi.)

Programma, teoksessa: Messenius, Johannes: Specula, Stockholm 1612. (Ruotsinkielinen runo Johannes Messeniuksen kunniaksi.)

Vcko ciet pluvias, metuendaque fulgura vibrat [---]. (Latinankielinen runo suomalaisten muinaisista jumalista, painettu teoksessa: Pipping, F. W.: Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk I, Helsingfors 1858, s. 111–112.)

Kirjelmiä

Reverendiss. D. Archi Ep. Et vos Reverendi et Clarissimi D. Capitulares. Aldenstund att [---]. (Ruotsinkielinen kirjelmä Upsalan tuomiokapitulille, päiväämätön, vuodelta 1619, Uppsala universitets bibliotek. Painettu teoksessa: Pipping, F. W.: Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk I, Helsingfors 1858, s. 138–140.)

Scriptum Apologeticum. (Latinankielinen puolustuskirjelmä Uppsalan tuomiokapitulille, päivätty 19.5.1619, Uppsala universitets bibliotek. Painettu teoksessa: Pipping, F. W.: Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk I, Helsingfors 1858, s. 115–129.)

Sigfridi Aronis Inlagde Resolution thenn ... Sept. Aº [1]606. (Ruotsinkielinen puolustuskirjelmä syyskuulta 1606, Riksarkivet, Stockholm. Painettu teoksessa: Pipping, F. W.: Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk I, Helsingfors 1858, s. 38–45.)

Kirjeitä

Illustris, generose, & prudentissime D. Cancellarie [---]. (Latinankielinen kirje kansleri Axel Oxenstiernalle, päiväämätön, ilmeisesti vuodelta 1613. Riksarkivet, Stockholm)

Iltri & Magnifico D. D. Abrahamo Brahe [---]. (Latinankielinen kirje kreivi Abraham Brahelle, päiväämätön, ilmeisesti vuodelta 1610, Uppsala universitets bibliotek. Painettu teoksessa Pipping, F. W.: Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk I, Helsingfors 1858, s. 89.)

Magnifico & vera nobilitate stemmatis ac virtutis Illustri Dno D. Axelio Oxen-stiernae [---]. (Latinankielinen kirje kansleri Axel Oxenstiernalle, päivätty Narvassa 8.9.1616. Riksarkivet, Stockholm.)

 

Huomautus: Otsikkotekstit ovat täydellisinä Terhi Pursiaisen (Kiiskinen) teoksessa, jossa on myös enemmän lähdetietoja. Hänen teoksessaan Forsiuksen kirjallista tuotantoa koskeva luettelo on laadittu todellisen tai oletetun kirjoitus- tai julkaisuajankohdan mukaan.

Kirjoitus on valmistunut heinäkuussa 2006.

Kirjallisuutta:

Forsius, A.: Tietämisen riemu ja tuska. Sigfridus Aronus Forsiuksen elämä (n. 1560–1624). Anita Forsius, Lahti. Hämeenlinna 1996.

Haapalainen, T. I.: NÅGHRA NYIA PSALMERS, LOFFSÅNGERS OCH ANDELIGHE WIJSORS THONER, sign. Ts3(2) Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, utgiven jämte en koralhistorisk undersökning S. A. FORSIUS' KORALHÄFTE OCH DESS MELODIER av T. I. Haapalainen. Institutionen för praktisk teologi vid Åbo Akademi, Skrifter nr 6, Åbo 1973.

Pursiainen (myöh. Kiiskinen), T.: Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista. (Väitöskirja.) Jyväskylä 1997.

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON