SuljeSulje AjatuksiaAmmattinimikkeet KuviaKuolinsyyt
Lyhenteitä
Tämä on alisivu. Jos olet tullut tähän Historismisivuston ulkopuolelta, siirrytästä etusivulle
Sivu päivitetty 23.11.2016

Luettelossa on yleisimpiä lyhenteitä ja termejä joihin vanhoja asiakirjoja tutkiessa voi törmätä. Ehdota termiä lisättäväksi luetteloon. Kaikkia kirjoitusmuotoja tai yhdistelmiä ei ole annettu, esim. 'nd' voi olla alkuperäistekstissä lyhennetty 'n.d.' tai vaikka 'n:d:' tai jotenkin muuten. Etsi sanaa: paina CTRL+F.

Terms and abbreviations. I have not tried to list all various written forms of these abbreviations. E.g. your abbreviation 'nd' might be listed here as 'n.d', 'nd:' or even 'n:d:'.  Remember to check  e.g. 'o' for an 'a' or 'å' and 'ä´for 'e' etc. Suggest a term to be included by mail or in the Forum.  

|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|qr|s|t|u|vw|xyzåäö|

Lyhenne Term Asiakirjasana
Document form
Suomi  English
A
ALKUUN/TOP
a, an, a-o anno vuosi, vuonna year, in year
a
aln
kyynärä (n. 59 cm)
old measure of length (ca. 2 ft)
a.a. ad acta liitetään arkistoon
tai asiakirjaan
to be inserted in an archive or in a document
Ab Aboensis turkulainen citizen of the city of Turku
ab abiit muutti pois seurakunnasta had moved out of the parish
ab absenterad poisjätetty (tekstistä)
ollut poissa (ihmisestä)
left out (of a text)
absent (person)

ABC-bok aapinen spelling book
abr abortivus keskonen premature baby
abs absens poissaoleva absent
abs  absolution, absolverad saanut synninpäästön granted absolution
ac anno currenti tänä vuonna this year
acc., acces. accessit tuli seurakuntaan had moved into the parish
accis
accis
aksiisi (tapulikaupungeissa kotimaisista tavaroista peritty valmistevero)
excise tax
accis:skr
accisskrifvare
aksiisikirjuri
collector of excise tax
act:
actuar, aktuarie
aktuaari
registrar
adj., adj. min. adjunctus ministerii apulaispappi assistant (priest)
adj. p., adj. past. adjunctus pastoris kirkkoherran apulainen vicar's assistant
adj. pr  adjunctus praepositi rovastin apulainen dean's assistant
adjut  adjutant adjutantti adjutant
adm  admitterad ripille päästetty attended the Holy Communion
adm admonitum nuhde, varoitus admonotion, warning
aff.
affinis
vävy
miniä
käly
lanko
son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law
affl  afflytta, avflytta muuttaa pois to move out
afg  afgången, avgången kuollut, poismennyt
deceased, moved out of the parish
afg av förra giftet edellisestä
avioliitosta
from the previous marriage
afh afhysa, avhysa häätää evict
afl, avl afliden, avliden vainaja, kuollut deceased, dead
afsk, avsk afskedad, avskedad eläkkeellä, eronnut retired
afsk s(old) afskedad soldat palveluksesta eronnut sotamies retired soldier
afw.
afwittring
perinnönositus- todistus proof of partitioning an inheritance, after a previous marriage
a.h. ante hac tätä ennen before this
a.i. ad interim toistaiseksi for now
al alumnus koululainen, kasvatuslapsi, suojatti pupil, foster-child, ward
allm
allmänning
yhteismaa
commonly owned land
a.n ante nuptias ennen vihkimistä syntynyt born before the parents were married
ang angiven ilmoitettu, esim. aviottoman lapsen isäksi ilmoitettu person whose name is e.g. given as the father of an illegitimate baby
anl anlända saapua to arrive
anm anmärkningar huomautuksia notes
ann annoterad merkitty muistiin quoted

anor
esipolvet
ancestors
appell appellation vetoomus, valitus appeal, complaint
a. praep. archipraepositius tuomiorovasti cathedral dean 
arb.
arbetare
työläinen
labourer
arr arrendator talonvuokraaja renter of a farm, tenant
att attest todistus written certificate
aug
augustus, august
elokuu
august (month)
aug, augt
augment
augmentti (akumentti) eli veroaputila ks. 'rh'
farm serving as a tax contribution, usually for a farm maintaining a horseman, see 'rh'
a.u.s anno ut supra edellämainittuna vuonna in the above mentioned year

avus, avia
isoisä,- äiti
grandfather, -mother
B
ALKUUN/TOP
b barn lapsi child
b, bats beatus autuas, vainaja blessed, deceased
b bergsman kaivosmies miner
b betyg todistus written certificate
b, bd., b:de, b.d, bond. bonde talonpoika, talollinen farmer, house-owner
b borta poissaoleva absent
b bror veli brother
b brukare lampuoti farmer, tenant
b båge jousi bow (old measure of taxation based on head count)
backst backstugokarl, backstugohjon, backstugosittare mäkitupalainen side cottage dweller, person renting residence on a farm's land (not usually working on the farm)
badst
badstuga
sauna
sauna
bakst
bakstuga
paakari, leipomo
bakery
bapt baptismus kaste the Baptism
BB, Bb, bb barnboken lastenkirja the Children's record
BB, Bb, bb, brb brottmålsboken rikoskirja the Criminal record
B.Br. bondens broder talollisen veli the farmer's brother
b.d. bådas dotter molempien tytär the parents' common daughter
bde.enk. bonde enka talollisen leski the farmers widow
b.dr bondedotter talollisen tytär the farmer's daughter
beckbrän.
beckbrännare
pienpolttaja
pitch mill worker
bef.m.
befallningsman
vallesmanni, esimies
sheriff, foreman
beg. på fylleri begiven på fylleri taipuvainen juopotteluun inclined to drinking alcohol
begr. begraven haudattu buried
begr.
begreppet
ymmärtäminen (kinkereillä)
understanding (of the teaching of the religion)
bek på bekänt på tunnustanut isyyden admitted to be the father of a child
bes
besökare
tullivirkamies, "syökäri" customs official
bet., betj. betjänt palvelija, käskyläinen
servant, valet
bet. betyg todistus written certificate
bett. bettlare kerjäläinen beggar
bf barnfaddar lapsen kummit the godfathers
bis
bisittare
aputuomari, oikeuden lisäjäsen, hallituksen jäsen (killassa) assistant judge, extra member of jury, court assistant, member of the board
bl blind sokea blind person
blm, bol.m. bolagsman yhtiömies shareholder, partner, co-owner
bm
båtsman
puosu, pursimies, laivamies (sot.) boatswain, seaman (military)
b.måg bondens måg talonpojan vävy farmer's son-in-law
bmh
båtsman hustru
merisotilaan vaimo
wife of a seaman
borg:
borgare
porvari
burgher, merchant, shopkeeper
bosk
boskap
karja
cattle
bouppt: bouppteckning perunkirjoitus the estate inventory

bov
roisto
villain
bq bondekvinna talollinen nainen female farmer
Br., br bror, broder veli brother
br brott, brått, brottmål rikos crime
br  bruka viljellä, käyttää to cultivate, to use
br, brkl
bräcklig, bräckling sairaalloinen, raajarikko, vammautunut (myös sokea)
ill, sickly, cripple, blind
brn
barn
lapsi
child
br.v., bv
brännvin
paloviina
liquor
Brof. brofogde siltavouti bridge bailiff
brors,
brord
brorson, brordotter
veljenpoika, -tytär
nephew, niece
b.s. bådas son molempien poika the parents' common son
bs., bd.s, b.son bondens son talollisen poika farmer's son
Bs. Br. bondens bror talollisen veli farmer's brother
B. Sr. bondens syster talollisen sisar farmer's sister
bt
båtmans torp,
båtmansstuga
merimiehen torppa
navy solider's croft
btf
bötfälld (för)
sakotettu
fined (for)
b.v. bene vixit hän eli hyvin he/she lived a good life

by kylä village
byfatt. byfattig kylänvaivainen (ks. 'rotfattig)
poorly people living on welfare (see: 'rotfattig)
båtsm.
båtsman
puosu, pursimies, laivamies (sot.) boatswain, seaman (military)
bär.
bärare
kantaja
carrier, porter

bön
rukous
prayer
C
ALKUUN/TOP
cant.
cantor
kanttori
cantor
cant.
gångdag
canttai, kanttaiviikko, käyntipäivät
week following the 5th Sunday after the Easter, the days before the feast of Ascension
Capell Capellanus kappalainen chaplain, curate

caution
suullinen takaus spoken guarantee
C.B., c.b. communion bok rippikirja Communion record
cf, cfr confer vertaa compare
c.l.
cit. loco
citato loco mainitussa paikassa, kohdassa
in the location mentioned
claris.ds. clarissimus dominus erittäin mainio herra a fine gentleman
cod. codex vanha käsikirjoitus, lakikirja old manusscript, Law Book
commin.,
comminist
comminister kappalainen chaplain, curate
comp compani komppania company (army unit)
conj. conjugati kuulutetut announced, married
cop:
copulatus, copulati
vihitty, vihityt
married (sgl. & pl.)
corp
korpral
korpraali
corporal
corn
kornett
kornetti
cavalry ensign, first leutenant
cr.h. cronohemman kruununtila a farm owned by the crown, not passed on to farmer's descendants
cr.
crono-, krono-,
kruunun-
...of the crown
c.t.
cum testimonio
todistuksen perusteella
as witnessed, with testimonial
D
ALKUUN/TOP
d dag, dies päivä day
d död, dött kuollut dead
D doctor tohtori doctor
d, d.k, d.s daler, daler koppermynt, daler silvermynt taaleri, kupariraha, hopearaha an old Swedish currency 'taaleri', coin in copper, coin in silver
d:h
denarius
raha
money
d, d:r, dot, dotr, dott dotter tytär daughter
d, dr, dg, drg  dräng renki farm-hand, hired man 
drag, drg
dragon
rakuuna
light cavalryman
dansk
danskaman
tanskalainen
Dane
danne
danneman
tilanomistaja, "kunnon mies"
farm owner, "good fellow"
d.b. deras barn heidän lapsensa their child(ren)
db
denna boken
tämä kirja
this Communion Book
db dombok tuomiokirja Judgement Record
db dödbok kuolleidenkirja Book of the Dead
dej dejectus suljettu pois seurakunnan yhteydestä banished outside the congregation
dj, dej., däj.
deja, däja, deija
imettäjä, karjakko, useimmin kuitenkin aviottoman lapsen synnyttänyt nainen
wet nurse, milkmaid, mostly however a woman who has given birth to an illegitimate child
df defunctus kuollut dead
d.h dennes hustru tämän vaimo this man's wife
do, d:o dito sama kuin edellä, samoin ditto (same as above)
drgf, d.fogde drängfogde isäntärenki foreman of the farm-hands
drgp drängpojke renkipoika boy, young farm hand
d.smt, d:smt,
d:srmt
daler silvermynt
hopeataalari
silver coin, 'daler' in silver
dv, dgsv  dagsverke, dagsverkare taksvärkki, päiväläinen one day's work (a form of taxation), day labourer
d.y. den yngre nuorempi junior
d.ä. den äldre vanhempi senior
dödf död född kuolleena syntynyt born dead

döf
kuuro
deaf
döpt
kastettu baptised
E katso myös/see also ä
ALKUUN/TOP
e, e:g enka, enkling leskivaimo, leskimies widow, widower
ea, ean, en, enck, ench, äan enka, änka, (enkan, änkan) leskivaimo widow
e.a ex actis asiakirjojen mukaan according to the documents
e.att. enligt attest todistuksen mukaan as witnessed
e.c. exempli causa esimerkiksi for example
ed med ed valalla under oath
eft:
efter
jnk. mukaan, jälkeen
accorcing to sthg, after sthg
eg egare, ägare omistaja owner

ej, eij
ei
no
ell:
eller
tai
or,
also known as
em, enchl, enck, enk, enkl,  enkeman, enckeman, enkling leskimies widower
EPS episcopus piispa bishop
erfv
erfvingar (arvingar)
perijät
heirs
e.u. straff efter undgått straff kärsityn rangaistuksen jälkeen after suffering the punishment
ex examinerad kuulusteltu examined
ex.et.adm examinerad och admitterad kuulusteltu ja saanut luvan osallistua ehtoolliselle examined and allowed attendance in the Holy Communion
e:w, ehrw
ehrwärderlig, evärderlig
ikuinen
eternal
F
ALKUUN/TOP
f fadder kummi baptism sponsor, witness, godfather, godmother
f, fr far isä father
f, fe finsktalande, finne, fenno suomenkielinen, suomalainen Finnish speaking, Finn
f född, födelse syntynyt, syntymä born, birth
f förelyst kuulutettu banned,  announced engagement
f företeckning
luettelo
a register
f
förlovad
kihlattu
engaged
f, frsl församling seurakunta congregation, parish
fanj fanjunkare lippujunkkari flag bearer
fb, fbr farbror setä father's brother
fer.
feria
päivä
day
fd före detta entinen former
ffb
friad för betalning
vapautettu maksamisesta
exemption for payment
fg första gång ensi kerran first time (in Holy Communion)
fisk fiskare kalastaja fisher
fj.l. fjällapp tunturilappalainen reindeer herding Lapp
f.l fiskarelapp kalastajalappalainen fisher Lapp
fl flicka tyttö girl
fl, ftt flyttad muuttanut moved away
fl.b.
fl.bet.
flyttnings betyg muuttokirja licence needed to move from parish to parish
fogd
fogde
vouti, maatilalla tilanhoitaja sheriff, farm bailiff, overseer
fr framliden mennyt, vainaja passed, deceased
fr från -sta, -stä from
fr., f. frälse
verovapaus, rälssi tax-exemption
fr.b
frälsebonde
rälssitilallinen owner of tax-exempt farm
fr.h
frälsehemman
rälssitila
tax-exempt farm
fr.lb.
frälselandbonde
rälssitilan lampuoti, vuokraaja
tenant of tax-exempt farm
frd, fr, fg
fjärding neljännes quarter
frl
förelysning, förelyst
kuulutukset, kuulutettu
banns, banned
frr, frra
förr, förra
entinen
previously, late, retired
frsl
församling
seurakunta
congregation
fru fru rouva, vaimo mrs, wife
frv frånvarande poissaoleva absent
f.s.v.
fadern sägs vara
isäksi on väitetty
the father is said to be
fullm fullmakt, fullmäktig valtakirja, valtuutettu power of attorney, authorized agent
fv förvaltare haltija, tilanhoitaja, vouti, "förvalttari" steward, procurator, farm bailiff
f.q.p, förnedr. q.p förnerad kvinno person häväisty nainen disgraced woman
fälld
bötfälld
sakotettu
fined
förafsk:
förafskedad
erotettu, eläkkeelle laskettu
retired, dismissed
förl:
förlamning
halvaantuminen
paralysation
för:l:, förel.
förelyst
kuulutettu
announced the engagement to be married
föreg:
föregifvande, föregifven (far)
syytös,
syytetty (isäksi)
accusation, accused of (being the father of an illegitimate child)
förm, förmdl, förml
förmedlad
välitetty
supplied, mediated
 G
ALKUUN/TOP
g, gl gammal vanha old
g, ges gesäll kisälli, oppipoika apprentice, journeyman
g gift nainut married
G.B., g.b. gamla bonde vanha isäntä senior master (master of the house before passing the farm to descendants)
G.B gamla boken vanha rippikirja old Communion book
g.b  gosse barn poikalapsi baby son, boy
gd gårdsdotter talontytär farmer's daughter

gård talo, kartano farm, house
gem gemini kaksonen, kaksoset twin, twins
gl piga gammal piga vanhapiika spinster
gl värdh
gl värda
gammal värdh
gammal värdinna
vanha isäntä,
vanhaemäntä
senior master, senior mistress
gr. gravid raskaana oleva pregnant
gr. går (i nattvard) käy ehtoollisella is attending the Holy Communion
gr.r gränsridare rajavartija, tullaaja frontier guard (riding along the frontier), customs officer
g.st. gamla stilen juliaaninen kalenteri Julianic Calendar
gubb
gumm
gubbe, gumma
vanha mies, vanha nainen
old man, old woman
gårds
etuliite: gårds
etuliite: kartanon (palvelija, omistaja jne.)
prefix: manor's (foreman, owner etc.)
gäst.gifv.,
gäst.gifv.g.
gästgifvare,
gästgifvaregård
kestikievari (hlö/talo)
owner of a roadhouse,
a roadhouse
H
ALKUUN/TOP
h heliga pyhä holy
h, hr herr herra mister
h, hr hora huora whore
h, hb, hbd husbonde talollinen, isäntä owner of the house, farmer
h., hu, hr., hru, hst, h:o
hustru vaimo wife
h hyresgäst vuokralainen boarder
handl handlande kauppias merchant, tradesman
hantl hantlangare apumies, tykistön sotamies hired hand, artillery soldier
hd hemmadotter kotona asuva tytär daughter living at home (not married)
h:d
härad
kihlakunta
district
hemmas, hs hemmason kotona asuva poika son living at home (not married)
hg
hyresgäst
vuokralainen
tenant
hm husman loinen person who rents residence in a house, or gets it on welfare
hn hemman talo, tila house, farm
hovsl
hovslagare
kengitysseppä
farrier
hr, hrd heres, heredes perillinen, perilliset heir, heirs
h.u.s
hemma utan skrud
(vihitty) kotona ilman vihkiasua
(married) at home without a wedding dress
hujus

tämän
...of this
h.m.s
hemma med skrud
(vihitty) kotona vihkiasussa
(married) at home in a wedding dress
hva? vilken, vilket, vilka mikä, kumpi what, which
hwars? vems kenen whose
hvi? vad, varför mikä, miksi what, why

häcten, häkten
vankila, häkki
prison, cage

Högärelärde
korkeasti oppinut
highly educated

Högärewördige
korkeasti kunnioitettu
highly respected
Högwälb
Högwälboren
korkeasti kunnia-arvoisa
(ylempi aatelisninitys)
title of higher nobility

hösteting
syyskäräjät
municipal court session in autumn
I
ALKUUN/TOP
i, in, inh inhysing, inhyses, inhyseshjon loinen, itsellinen, elätti boarder, renting a room on a farm, sometimes on welfare, or paid by the parish
icke

ei
no
id. idem sama same
i.k.
i koret

(haudattu) kuoriin
buried inside the Church
ill illegitima, illegitimus avioton lapsi bastard, illegitimate child
inn., inneh.
innehafvare
omistaja
owner
infl inflytta muuttaa seurakuntaa to move into the parish
i.s.g i senare giftet myöhemmässä avioliitossa in a later marriage
it. item samoin likewise
J
ALKUUN/TOP
j, jgfru jungfru neito, neitsyt unmarried girl, maiden, virgin
jun. junior nuorempi junior
jäg jägare metsästäjä hunter

järnbeslagen
rautoihin lyöty
cuffed
K
ALKUUN/TOP
k krok koukku "hook" (an old measure of taxation based on the sowing land area of farm)
k konfirmerad päästetty ripille confirmated
k, kgg kyrkotagen kirkotettu taken back within the congregation (e.g. a mother after giving birth)
kapell.,
kapell:us
kapellan
kappalainen
chaplain, curate
kb kyrkoby kirkonkylä central village of parish
kf kyrkofattig kirkonvaivainen poor people getting their living on welfare from the Church
kfst kyrkofarstu kirkon eteinen Church lobby (vestibule)
kh kyrkoherde kirkkoherra vicar
kif
kiv
riita, tora
quarrel
klr klockare lukkari cantor
kr kronohemman kruunun tila, vuokratila rented farm, owned by the Crown (the State). Ownership could not be passed on to descendants but they usually became renters in their turn
krim. k.
seurakunnan kriminaalikirja, rikoskirja, musta kirja parish criminal record, black book
krlmn kronolänsman kruunun nimismies sheriff
krog krogare kapakoitsija keeper of a public house
krsk kronoskatte kruununvero governement's taxes
kt kronotorp kruununtorppa, isäntänä valtio, yleensä perustettiin syrjäseudulle crown's tenant 
kt, k:t, k:tp knekt, knekttorp nihti, nihdin torppa soldier, soldier's croft
kth
knekt hustru
nihdin vaimo
soldier's wife
kts
katso
katso
see
L
ALKUUN/TOP
L, l, lägr. lägrad maattu disgraced
lb, lb:de,
lamp.
landbonde lampuoti, tilan vuokraaja renter of a farm
lcb
landsförsamlingens
communionbok
maaseurakunnan rippikirja
communion book of the rural parish
ld lysningsdag kuulutuspäivä day of the marriage announcement
ldtmät:
landtmätare
maanmittari
surveyour
l. drg lappdräng lappalaisrenki Lapp hired hand
lg, llg, lr. lärgosse oppipoika apprentice
LL, l.l. lönskaläge salavuoteus fornication
lieut lieutenant luutnantti lieutenant
lijnw lijnwäfvare pellavankutoja linen weaver
litt. litteratus luku- ja kirjoitustaitoinen person that is able to read an write
lsg lysning kuulutus announcement of marriage
lysb lysnings bevis kuulutustodistus document to proof that the marriage was properly announced
läks.
läksiäinen
talon töistä vapaa, ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan asuva
person living on a farm as a tenant for free
lärl.
lärling
oppipoika
apprentice
M
ALKUUN/TOP
m man aviomies husband
m, ml mantal manttaali measure of taxation (based on the area of farm land)
m, mtr mor, moder äiti mother
m matmoder emäntä mistress of the house
m med kanssa with
m, mg
måg vävy son-in-law
matl matlag ruokakunta household
mb morbror eno mother's brother
m.b.
med bet.
med betyg
muutto kirjalla
moving from one place to another with a licence
mf manfaddrar miespuoliset kummit godfathers, male witnesses
mf morfar äidin isä mother's father, grandfather
mons.
monsieur
herra
mr., mister
mp med pigan naimattoman tytön kanssa with an unmarried girl
mkt - mäkitupalainen crofter
mls medellös varaton poorly
mrk
spannmålsdreng
muonarenki
hired hand working on a farm against living
månak månakarl kuukausipalkkainen monthly paid worker

måg
vävy
son-in-law
möll möllare mylläri miller
N
ALKUUN/TOP
n nattvardsgäst ehtoollisvieras person attending the Holy Communion
n namn nimi name
N.B.
nya boken uusi rippikirja new Communion book (when the old book was full)
nd, n:d:, nödd nöddöpt hätäkastettu emergency baptised
nep nepos pojan/tyttärenpoika grandchild (male)
nep neptis pojan/tyttärentytär grandchild (female)
ng nattvardsgång käynti ehtoollisella act of attending the Holy Communion
nmnd
nämndeman
lautamies
juror
n.n. nomen nescio tuntematon name not known
nob. nobilis aatelinen nobleman
not.
notha, nothus
avioton lapsi
illegitimate child
n.st nya stilen uusi luku (gregoriaaninen kalenteri) Gregorian Calendar
ntvd nattvards ehtoollinen Holy Communion
nyb nybyggare nybygge uudisasukas, uudistila settler, settler's farm
nämnd:
nämndeman
lautamies
juror
O
ALKUUN/TOP
o, og ogift naimaton unmarried
oa, oang oangifven ei mainittu not given, not reported
ob obiit kuollut dead
obest obesutten tilaton not owning a farm
ob
obestånd
rappioitunut, rappiotila
declined (farm, person)

och ja and
of, oförm
oförmögen (att betala skatt) kykenemätön (maksamaan veroja) unable (to pay taxes)
ofr ofrälse aateliton not belonging to the nobility
og
ogift
naimaton
unmarried
og ogild mitätön unimportant
okl oklanderlig nuhteeton irreproachable
o.k.s,
ok. sj
okänd sjukdom tuntematon sairaus unknown disease
oläsl:
oläslig
ei saa selvää (yl. nimestä)
not readable, garbled
or. D.
oratio Domini
Herran rukous
The Lords Prayer
oä, o.ä. oäkta avioton illegitimate
P
ALKUUN/TOP
p pagina sivu page
p, pig piga piika, naimaton nuori tyttö maid servant, young unmarried girl
p, past pastor pastori, kirkkoherra vicar
p pojke poika boy
p.a pro anno vuosittain once per year
pa prima ensiluokkainen first class
pat, pr, pt pater isä father
pat, patri patres kummit, kastetodistajat godfathers, godmothers, baptism witnesses
p.contr. praepositus contractus lääninrovasti district dean
pijgeb pijgebarn tyttölapsi baby girl
pilteb piltebarn poikalapsi baby boy
pl pliktat sakotettu fined (penalised)
pl plikt sakko fine (penalty)
posth posthumus isän kuoleman jälkeen syntynyt, kuoleman jälkeen born after father's death, after death
p.p. pi parentes hurskaat vanhemmat pious parents
pr.v. primo vere ensimmäinen kerta first time
p.s pro secundo toiseksi secondly
p.t. pro tertio kolmanneksi thirdly
p.u. pi usus hurskaat pious people
Q
ALKUUN/TOP
q, qv kvinna nainen woman
qf kvinnfolk nainen, naiset woman, women
qf kvinnofadder naiskummi godmother
qt
fjärding
neljännes
quarter
qp, qvp kvinnsperson salavuoteudesta rangaistu nainen woman that has got a penalty for fornication
R
ALKUUN/TOP
r recto oikeanpuoleinen sivu right side page of a book
r resa matka, kerta trip, one occasion of doing sthg
r, rytt ryttare ratsastaja horseman, cavalryman
r ränta vero, maavero taxes
rd, rdr, rs, rsd riksdaler riksi, riikintaaleri, käytössä 1776-1860, =48 killinkiä = 576 runstykkiä Swedish money unit used in Finland 1776-1860 (divided to 'skilling' and 'runstyck' - see sk. and rs.)
reg regemente rykmentti regiment
remitt remitterad palautettu returned
res reservist reserviläinen soldier in the reserves
res resolutio päätös, vastaus conclusion, answer
res. fin. resolverat finaliter asia loppuunkäsitelty case dismissed
resa, r:n
resa
(1:a resan)
kerta, esim.
(1. kerta)
number of occurrencies
(1st time)
rf rotfattig ruotuvaivainen poorly person, taken care of by the parishes farms, each one in turn
RGS, Rgs
riksgälds, riksgäldsedel, -sedlar
valtionvelka-
konttorin raha, erotuksena valtion pankin rahasta (Rd. Banco)
note issued by the State Debt Office (e.g Rd RGS). State Bank notes were called 'Banco' (e.g. 'Rd Banco')
rh, rusth rusthåll rustholli, ratsutila farm that maintains horses and horsemen for the cavalry
Ridd
riddare
ritari
knight
rs.
runstycke
runstykki, rahayksikkö 1776-1860, 1/12 -osa killinkiä
money unit in 1776-1860, one "skilling" was divided to 12 "runstycken".
r.t.
Ränt.t.
ränte torpare
vuokratorppari
tenant crofter
rub., R rublej rupla Russian money unit used in Finland 1809-1860 along with Swedish "riksdaler" 
rusth rusthållare rusthollari, ratsutilallinen master of the cavalry farm
R:hu, rhu ryttarhustru ratsumiehen vaimo cavalier's wife
rådm.
rådman
raatimies
magistrate
S
ALKUUN/TOP
s, scs sacer, sanctus pyhä holy
s samma sama same
s
setting
kuudesosa
sixth (1/6)
s sida sivu page
S, s, sk
skatt
vero
tax
s, s:n, sn socken pitäjä parish, county
S, s, sn son poika son
s
soldat
sotilas
soldier
s syster sisar sister
s svensk ruotsalainen Swedish
s., sus.
susceptris, suscepti
kummi, kummit
wittness, wittnesses (baptism)
s, sv svecus, svenskspråkig ruotsinkielinen Swedish speaking
sac sacellan kappalainen chaplain
sal. sahlig autuas, edesmennyt blessed
sav.

salavuoteus
fornication
Sb svartboken rikoskirja Criminal Record
SB
Sveaborg
Suomenlinna
Suomenlinna Fortress
s.c. sacra communio pyhä ehtoollinen Holy Communion
schol scholaris koululainen pupil, student
s.d. samma dag samana päivänä same day
s.d. sine dato ilman päiväystä without date
serg sergeant kersantti sergeant
sexm sexman kuudennusmies one of six elected parish supervisors, controlling eg parish habits and manners
sger, sska svägerska käly sister-in-law
sger sväger lanko brother-in-law
sh, s:hu son hustru miniä daughter-in-law
s:hu soldatshustru sotilaan vaimo soldier's wife
sidstl, sistl
sistledit, sidstledit
viimeksi kulunutta
last point of the time given (last year, last month etc.)
sk skilling killinki, rahayksikkö 1776-1860, 1/48 -osa riikintaaleria money used 1776-1860, one "riksdaler" was divided to 48 "skillings"
skarpsk skarpskytt tarkka-ampuja sharp shooter
sk.h.,
sk. hem.
skattehemman verotalo,
perintötalo
farm owned by the family, could be sold or passed on to descendants
skom skomakare suutari shoemaker
skr skräddare räätäli tailor
skrifv
skrifvare
kirjuri
scribe

skrind
"krinni", häkillinen (esim. heiniä)
stack (e.g. of hays)

slut
loppu (kirkonkirjassa ne henkilöt jotka on kirjattu talonpoikien, torpparien, käsityöläisten ym. jälkeen)
end - the part in the communion books reserved for non-farmers, non-crofters etc.
sm
smed
seppä
smith
sm, smod, smor svärmoder, svärmor anoppi mother-in-law
snick snickare puuseppä carpenter
s:ne
sockne
pitäjän (esim. pitäjän räätäli)
(e.g. tailor) of the village
sold soldat sotilas soldier, troop
spk spannmålskarl muonatorppari see below
spt, stp spannmålstorpare muonatorppari person working on the farm against a residence there and goods produced on the farm as contracted 
S:r, s:r seigneur herra sir
stp
ståndsperson
säätyläinen
person of a higher class

spö raippa, raipat lash, whip (very hard penalty)
Srmt, srmt
silvermynt
hopearaha
coin in silver
s.t. soldat torp sotilaan torppa soldier's croft

straxt
heti, välittömästi
immediately
Std, st:d styvsdotter tytärpuoli stepdaughter
stenbär.
stenbäräre
kivenkantaja
stone carrier

stiftsfröken Säätiön (Vadstena) eläkettä nauttiva naimaton aatelisneito Unmarried noble maiden living on Vadstena Foundation's pension
St.s., st:s styvson poikapuoli stepson
svf svärfader, svärfar appi father-in-law
svm svärmor anoppi mother-in-law
syt, sytn sytning, sytningsman, -kvinna) eläkeläinen, 'syytinkiläinen' retired, pensioner (-man, -woman) us. former owners of the farm, contracted to get residence and living on the farm

säteri
säteri, kartano
estate, manor
T
ALKUUN/TOP
t, tt testes kastetodistajat witnesses of a baptism, sponsors
t, tp torpare torppari crofter, tenant farmer
t, ta, tna tunna tynnyri (tilavuusmitta) barrel (measure of volume)
t.
thoro
avioton lapsi
illegitimate child
t
tridung
kolmannes
third (1/3)
tal., talp.
talollinen
talonpoika
farmer
tillf tillfälligt tilapäisesti temporary
tillfl tillflyttining muutto taloon tai seurakuntaan moving into house or parish

ting (höstting, vårting...)
käräjät (syyskäräjät, kevätkäräjät jne.)
district court sessions (autumn session, spring session etc.)
tj tjänare palvelija  servant
tolf., tålf.
tolvman, tolfman
'tolmanni', lautamies (kunta/seurakunta jaettu 12 osaan)
lay judge (when parish/town has been divided to 12 districts)
tp torp torppa croft, tenant farm, land belonging to the main farm but situated outside, or on the outskirts, of the village
tp, t.p.
till pagina x
sivulle x
to page x
tr.br. trolovad brud kihlattu morsian fiancée
Trumbsl trumbslagare rumpali drummer
TT testamentum testamentti testament
tv., tvill. tvillingar kaksoset twins
t.ä.m. till äktenskap med nn avioliittoon nn kanssa getting married with nn
U
ALKUUN/TOP
ub, u.b., u.bd. unga bonden nuori isäntä young farmer
u.b., ut.b. utan betyg ilman todistusta without document
ud utan dop ilman kastetta without baptism
uf utfattig rutiköyhä penniless, broke
u.i. ut infra kuten alla as below
ul
uusi luku
gregoriaaninen kalenteri
Gregorian Calendar
und undantags syytinkiläinen pensioner, getting one's living on a farm according to a pension contract
und:b underårig barn alaikäinen lapsi child(ren) under legal age
ung ungmå neito maiden
ungk, u.k., ukrl. ungkarl poikamies bachelor
uqv undantagskvinna syytinkiläisnainen female pensioner
upp.b, upp:b, up.b
uppenbar
julkinen
public, open, publicity
uppl.
upplyst
herännäinen, körtti
"enlightened" member of a christian movement
uppl.
upplöst
rauennut
some thing has come to nothing
u.s. ut supra kuten yllä as above
u.sv
ungersven
poikamies
bachelor
utfl utflyttad muuttanut pois moved out
utgl utgammal ikivanha very old, ancient
u.ä utomäktenskapligt barn avioton lapsi, äpärä illegitimate child, bastard
VW
ALKUUN/TOP
v, vac vaccinerad rokotettu vaccinated
v, w
vacka
vakka
old measure of capacity
v vecka viikko week
v verte käännä sivua turn page
v vigd vihitty married
v värdinna, värd emäntä, isäntä mistress of the house, master of the house
vr:na
värdinna
emäntä
mistress of the house
v, v:o, vmo

vaimo
wife
v:sa

vaimonsa
his wife
v.d vigsel dag vihkimispäivä date of marriage

vid
-ssa, -lla, luona
by, with, at
Wh walherde paimen shepherd
vk
vanha kirja
vanha rippikirja, edellinen rippikirja
old Communion book
vl
vanha luku
juliaaninen kalenteri
Julian Calendar
v.p. vice pastor varapastori vice vicar
v.å.
vigde å (plats)
vihitty -ssa, -ssä... married in (a place)
wäfv wäfvare, vävare kutoja weaver
välb.
välboren
jalosukuinen (tavallisesta aatelisesta käytetty)
noble (title used for the common nobility)
vällofl.
välloffliga
kunnianarvoisa
honourable
XYZ
ALKUUN/TOP
X-nad kristnad kastettu baptised
y ympad rokotettu vaccinated

yr
mielenvikainen
mentally defected
Z-alkuisia sanoja ja lyhenteitä on hyvin vähän. Oletettavasti sanasi alkaa Q-kirjaimella eikä Z-kirjaimella - tarkista.
There are very few words or abbreviations starting with Z. Check your source again, obviously letter Q is mistaken for Z, look in Q.
z, zig zigenare mustalainen gipsy
ÅÄÖ
ALKUUN/TOP

åbo
asukas, vuokraviljelijä
inhabitant, tenant

åkarkarl ajuri driver

ålder ikä age

ålderman oltermanni eldest of a trade

år vuosi year

åverkan (t.ex. skogsåverkan)
haaskaus (esim. metsänhaaskaus)
stealing/wasting another's property (e.g. forest)
äg
ägare
omistaja
owner
ä, äan änka, änkan, änkling leski widow, widower
äldst.
äldsta, äldste (bysäldsta)
vanhin (kylänvanhin)
eldest, oldest (village eldest)
ö
öre
äyri
old money unit

öde, ödhe
autio
deserted
öfå, övå öfverårig vapautettu henkirahan maksamisesta freed from paying capitation
öfg.
öfgett
vapautettu (henkirahan maksamisesta)
freed (usually from paying capitation)
ört
örtug
äyrityinen
old money unit
 
SuljeSulje

Lisätietoja: Uutiset! | Facebook | Copyright © | Yksityisyyden suoja | Email