SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT


Säätiön nimi ja kotipaikka

1 §

Säätiön nimi on Petri Honkasen säätiö ja kotipaikka Helsinki.


Tarkoitus

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää aivovaltimoaneurysman seinämään, sen vuotoriskiin sekä aivovaltimoaneurysmien hoitokäytäntöihin kohdistuvaa tutkimustyötä.


Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja säätiön tarkoituksen mukaista tutkimusta harjoittaville hallituksen määrittelemät kriteerit täyttäville henkilöille.

Ensisijaisena tuen kohteena on tutkimus, joka pyrkii:

- kehittämään menetelmää aneurysman vuotoriskin tunnistamiseksi mm. kuvantamalla, jotta aneurysma voitaisiin hoitaa ennen puhkeamista; sekä

- kehittämään hoitomenetelmiä puhkeamisriskissä olevan aneurysman seinämän vahvistamiseksi alkuvaiheessa joko suonensisäiseen hoitoon yhdistettävillä paikallisilla lääkkeillä, tai myöhemmässä vaiheessa korvaamalla sekä mikrokirurginen klipsaus että suonensisäinen hoito systeemisillä lääkkeillä.

Hallitus kutsuu tarvittaessa haastatteluun sopivia apurahan vastaanottajaehdokkaita päättäessään apurahan myöntämisestä hallituksen määrittelemät kriteerit täyttäville hakijoille. Hallitus voi edellyttää apurahan vastaanottajalta säännöllisten tiedoksiantojen tekemistä tutkimustyön edistymisestä tai muiden vastaavien tehtävien suorittamista apurahan vastaanottajan kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti.

Säädepääoma

4 §

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö voi sijoittaa pääomaansa myös säätiön tarkoitusta edistävään liiketoimintaan.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.


Hallitus

5 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, vähintään kaksi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Säätiön perustaja ja/tai tämän erikseen määräämänsä henkilöt valitsevat säätiön hallituksen puheenjohtajan, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet perustajan määrittelemällä tavalla. Mikäli perustaja tai hänen määräämänsä henkilöt eivät valitse tarvittavia hallituksen jäseniä, hallitus päättää hallituksen jäsenten valinnasta.


Hallituksen kokous

6 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan hallituksen varsinaisen jäsenen kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli kokouksessa ei saavuteta yksimielisyyttä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Neuvonantajat ja varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Vuosikokous

7 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
4) valittava hallituksen jäsenet, mikäli perustaja ja/tai tämän erikseen määräämänsä henkilöt eivät ole niitä helmikuun loppuun mennessä valinneet.

Säätiön nimen kirjoittaminen

8 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

9 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

10 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

11 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

12 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.