Kanjit 281-292

BETSU BU CHOKU DAI EN FU FUKU GAKU GOO
GYOO HEN HITSU HOO HYOO JIKI JOO KA KAN
KI KOKU KOO MEN NEN NETSU ON OO RAKU
SAI SAN SEI SEN SHICHI SHITSU SHOKU SHOO SHUU
SO SOO TAI TOO YAKU YOO YU YUI YUU
ZAI ZAN
abura akina(u) araso(u) arawa(su) fune hana hana(tsu) hiro(i) hito(shii)
ikio(i) ji(ki ni) kae(su) kanara(zu) ki(su) ku(u) kuro(i) kusuri motto(mo)
muku(iru) nao(su) nara(u) nes(suru) no(ru) noko(su) o(waru) omote sama
seki shiru(su) sono ta(beru) tada(chi ni) tano(shii) too(i) tsu(geru) tsura
u(mu) waka(reru) waza yoshi

 Koonta 233-280  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun