Kanjit 329-340

CHI CHOO DAI DOO GEN GOO HAN HI HO
HON HOO IN JO JOO KA KAN KEI KEN
KETSU KON KOO KYOO KYUU MI RAI REI RU
RYO RYUU SEI SHI SHIKI SHOO SHU SU TAI
TAN TEI TEKI TOKU TSUI UN YA ZATSU ZOO
aji ao(i) ayama(chi) ayama(tsu) chi -date e(ru) haka(ru) hako(bu)
hata(su) hate he(ru) hodo iso(gu) kami kan(ji) kan(jiru) kewa(shii)
kokoro(mi) kokoro(miru) mamo(ri) mamo(ru) mato minato musu(bu) naga(re) naga(reru)
nasa(ke) o(ku) oko(su/ru) saka sake shi(iru) shira(be) shira(beru) so(rasu)
so(ru) su(giru) su(gosu) suko(yaka na) ta(teru) ta(tsu) tabi tame(su) tamo(tsu)
tasu(keru) totono(eru) totono(u) tsutsu(mi) tsutsu(mu) tsuyo(i) u(ru) uji watakushi
yo yoru

 Koonta 281-328  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun