Kanjit 521-532

BAKU BATSU CHIN DEN DO DOO EI GU GUU GYUU HAI HAKU
JI JO JOO KA KAI KAN KEN KI KOKU KO KOO KU
KYO KYOO KYU KYUU MATSU MEN NEN NIKU RAKU RICHI RITSU SA
SAI SEN SHA SHI SHITSU SHO SHOO SHU SHUKU SHUU SO SOKU
SOO TO TOO TSU YAKU YO YOKU YOO ZEN ZOKU ZOO a(garu)
a(ku) age(ru) era(bu) futata(bi) haji(maru) hi hira(ku) ho(shii) hos(suru) kawa kota(eru) miya
mo(eru) naga(i) nobo(ru) nozo(ku) o(chiru) o(tosu) oga(mu) osa(meru) oyo(gu) sho(suru) su(beru) su(masu)
su(mu) sue tani to(maru) tsuku(ru) tsuta(eru) tsuto(meru) tsuzu(ku) ushi wata yado yoroko(bu)

 Koonta 473-520  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun