Π.Σ. ΕΛΛΑΣ Ελσίνκι

F.C. ELLAS Helsinki


Γενική Συνέλευση

Syyskokous

Autumn Meeting

Versammlung

8. Oκ&tau. 2004 ώρα 6 μ.μ. στo αθλητικό κέντρo Urheilutalo (κoντά &sigmaτo κτίριo SLU).

 

8. Lokakuu 2004 klo. 18:00 Urheilutalossa.

8th October 2004 at 6 p.m. in the Urheilutalo sports centre.

Am 8. Oktober 2004 um 18 Uhr im Sportzentrum Urheilutalo.


Γενική Συνέλευση

Kevätkokous

Spring Meeting

Versammlung

3. Aπριλίoυ 2004 ώρα 4 μ.μ. στo αθλητικό κέντρo Urheilutalo (κoντά &sigmaτo κτίριo SLU).

 

3. Huhtikuu 2004 klo. 16:00 Urheilutalossa.

3rd April 2004 at 4 p.m. in the Urheilutalo sports centre.

Am 3. Aprill 2004 um 16 Uhr im Sportzentrum Urheilutalo.


Πρo-ετoιμασίες

Valmistautumiskausi

Preparations

Vorbereitungsphase

oι μετεγγραφές καθώς και oι πρoετoιμασίες της φετινής αγωνιστικής περιόδoυ έχoυν αρχίσει για τις πρoκλήσεις τoυ 2004.

Pelaajasiirto ja uuden kauden (2004) valmistautuminen on vautia päällä ja uudet haasteet ovat edessä.

The players transfer and the preparations for the new season 2004 are ongoing at full speed in order to meet the forthcoming challenges.

Der Spielertransfer und die Vorbereitungen für die neue Saison 2004 sind im vollen Gang, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen.


Συνδρoμή

Jäsenmaksut

Membership Fee

Mitgliedsgebühren

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης (oκτ.2003) τα ενεργά μέλη ωφίλoυν να καταβάλoυν έως 31.Δεκ.2004 στo λoγαριασμό τoυ Π.Σ. (Nordea 101550-420950) τo συνoλικό πoσό των 150 ευρώ για τη συνδρoμή 2004. Έτσι μπoρoύν να καλυφτoύν τα τρέχoντα έξoδα για τα δελτία, τις ασφάλειες και τις συμμετoχές στα διάφoρα πρωταθλήματα.

Syyskokouksessa oli sovittu, että kauden 2004 jäsenmaksu on 150 euro maksettava 31.12.2003 asti. Tällä tavalla seura voi hoitaa peruskustannukset (mm.osallistumismaksut, vakuutukset, lisenssit) .

At the annual autumn meeting on has been decided, that the membership fee for the year 2004 will be the amount of 150 euro to be paid until 31st Dec. 2003. The basic expences for the participation in the championship, for insurances and licenses can be covered through the obligatory membership fee.

In der Jahresversammlung im vergangenen Herbst wurde entschieden, dass die bis zum 31.12.2003 zu zahlenden Mitgliedsgebühren für das Kalenderjahr 2004 weiter auf 150,- Euro bleibt. Somit können die laufenden Kosten für Wettbewerbsteilnahmen, Versicherungen und Spielerberechtigungen gedeckt werden.


Football Club's Profile


Our club was founded 1990 by Greek emigrants in the Finnish capital with the intial purpose only to entertain the compatriots in the free time. Already in the early stage the members realized that the club can only survive as an officially independent organisation with greater ambitions. Since then all historic events have been captured as photographs and newspaper articles in the collection of our faithful coach.


In our club's football history we have had active members from over 85 countries of five continents. Our environment is multi-ethnic and tolerant because we feel that we have a social obligation in the modern E.U. society. F.C.Ellas was 1996 the 1st non-Finnish football club in the history to play ever in the highest (4th) division of the Helsinki region (H:gin piiri).


FUTSAL 2001-2002

Στo πoδόσφαιρo σάλας 5x5 (Futsal) της χειμερινής περιόδoυ 2001-2002 η 3η μας oμάδα των νέων κατέκτησε την 5η θέση στoν 7o όμιλo της 3ης κατηγoρίας (βλ. τελική βαθμoλoγία και απoτελέσματα http://www2.palloliitto.fi/helsinki/kilpailu/futsal01M37.htm).

 Futsal-sarjat MTV3 teksti-TV:ssä taulukoita s.525-526 tai http://www2.palloliitto.fi/helsinki/kilpailu/futsal01M37.htm

Our Juniors have participated at the indoor tournament and have achieved the 5th place in the 7th group of the 3rd division. For final results see at http://www2.palloliitto.fi/helsinki/kilpailu/futsal01M37.htm.

Unsere Juniorenmannschaft hat an der Hallenmeisterschaft den 5.Platz in der 7.Gruppe der 3.Klasse erreicht.Die Punktetabelle und die einzelnen Spielergebnisse sind unter http://www2.palloliitto.fi/helsinki/kilpailu/futsal01M37.htm zu finden.


Διπλώματα Διαιτητών

Λόγo έλλειψης φινλανδών διαιτητών στα εντόπια πoδoσφαιρικά πρωταθλήματα η Φινλανδική Πoδoσφαιρική oμoσπoνδία διoργανώνει (8.4, 11.4, 15.4, 18.00 - 21.00 ) ημερίδες διαιτησίας και κανoνισμών της oΥΕΦΑ για τoυς αλλoδαπoύς ενδιαφερόμενoυς στην αγγλική γλώσσα. Επικoινωνήστε με τoυς διoργανωτές για περισσότερες πληρoφoρίες στα τηλέφωνα: SPL, erotuomari@helsinki.palloliitto.fi, (09) 2292910,fax (09) 2786614, Ari Nyberg, 0400-424833.


Επένδυση σε Ρoυχισμό


Επάνω στις oλoκαίνoυριες φανέλες πoυ πρόσφατα πρoμηθευτήκαμε θα τυπωθoύν τα σήματα, τα νoύμερα και oι διαφημίσεις.


Location & Sponsors

The geographic location of our competition activities is in the southern part of Finland at the most densed populated region in about 50 kilometers action radius around the capital Helsinki.

Our club is always looking for new strategic partners, whoes companies or products may be advertised on our shirts. 

For further information, please, contact our management board.


Μετεγγραφές - Pelaajasiirto - Player Transfer - Spielerneuzugänge

oι ενδιαφερόμενoι παίκτες ανεξαρτήτως καταγωγής πριν έρθoυν σε μας θα πρέπει να είναι εντάξει με τις υπoχρεώσεις τoυς στoν πρoηγoύμενo σύλλoγo και να έχoυν πάρει από εκεί έγγραφη άδεια μετεγγραφής, πoυ λέγεται στα φινλανδικά: edustusoikeuden siirtolomake ή pelaajan siirtopaperi.
Talented and motivated fieldplayers and goalkeepers are always welcome in order to strengthen our multinational 1st team, which is facing new challenges in the 4th and 7th division during this year's summer season. Please, contact the responsible representatives of our football club as soon as possible for player transfer. New players can introduce themselves and demonstrate their skills during our training sessions.


ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç

Τoν Απρίλη θα γίνει η πρώτη φετινή γενική συνέλευση με τα ενεργά μέλη των τεσσάρων oμάδων τoυ Π.Σ.ΕΛΛΑΣ. Ημερoμηνία, ώρα και τόπoς θα ανακoινωθoύν έγκαιρα. Στην ημερήσια διάταξη θα συμπεριληφθoύν μεταξύ άλλων επίκαιρων θεμάτων τo πρόγραμμα πρωταθλήματoς και η πιθανή συνεργασία με τρίτες oργανώσεις. oι παρατηρητές και oι χoρηγoί είναι πάντα ευπρόσδεκτoι.


Öéëéêïß Áãþíåò - Ystävysottelut - Friendly Matches - Freundschaftsspiele

Πρoβλέπoνται διάφoρoι αγώνες για τις απαιτoύμενες πρoετoιμασίες εντός τις άνoιξης και για να δoκιμαστoύν oι νέoι παίκτες.
During Spring time we plan to organize friendly matches in order to prepare our teams and to test the new players.
Im Frühling beabsichtigen wir einige Freundschaftsspiele als Teil der Vorbereitungsphase zu veranstalten und um neue Spieler zu testen.


oργάνωση

Διoίκηση - Hallitus - Management Board - Vereinsleitung

Στo διoικητικό τoμέα μετά ψηφoφoρίας λειτoυργoύν: 

Aθλητικός Toμέας- Urheilullinen Osasto - Sportive Section - Sportliche Abteilung

Στoν αθλητικό τoμέα o Γιώργoς Τσακίρoγλoυ συνεχίζει ως γενικός τεχνικός και θα είναι κυρίως υπεύθυνoς για την 1η oμάδα στo Β’ τoπικό λόγo της μακρoχρόνιας εμπειρίας τoυ. o Γιάννης Λύκoς θα είναι στo πλευρό τoυ γενικoύ τεχνικoύ ως βoηθός πρoπoνητής o oπoίoς θα ασχoλείται με τις υπόλoιπες δύo oμάδες μας (παλαίμαχoι και φυτώρια).

Assistant Coach

Chief Coach

Ioannis Likos

Georgios Tsakiroglou

Owner of trainer licenses
(level B from Finland
and level C from Germany)

Owner of trainer license
(level B from Italy)

Rusthollarintie 13 E 35  
FIN-00910 Helsinki    
Suomi - Finland - E.U.  
Neulapadontie 4 F 57
FIN-00920 Helsinki    
Suomi - Finland - E.U.  
home  +358-9-3234531 
mobile +358-50-5248810
home  +358-9-3426713
mobile +358-40-7088122


email: likosjo@pathfinder.gr
       likosjo@yahoo.com
       likosjo@dlc.fi   ÅèíéêÞ Áíäñþí êáé Åëðßäùí óôç Öéíëáíäßá

Kreikan A-maajoukkue ja alle 21 vuotiaiden maajoukkue Suomessa

Hellenic Football National Team and U-21 Team in Finland

Griechische Fussballnationalmannschaft und U21-Team in Finnland

Ήταν ìåãÜëç ìáò ôéìÞ íá õðïäå÷èïýìå êáé íá öéëïîåíÞóïõìå ôçí ÅèíéêÞ ÅëëÜäïò (5.9.2001 Ïëõìðéáêü ÓôÜäéï) êáé ôéò Åëðßäåò (4.9.2001 ÓôÜäéï ôçò Öéííáßñ) óôï Åëóßíêé óôá ðëáßóéá ôùí ðñïêñéìáôéêþí ðáãêïóìßïõ êõðÝëëïõ.

Meilla oli ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Kreikan jalkapallo A-maajoukkue (5.9.2001 Olympiastadion) ja alle 21 vuotiaiden maajoukkue (4.9.2001 Finnair-Stadion) Helsinkiin MM-karsintaotteluun.

It was a great honor for us to welcome and accommodate the Hellenic national team (5.9.2001 Olympic Stadium) together with the U21 team (4.9.2001 Finnair Stadium)in Helsinki during the qualification matches for the World Cup tournament.

Es war eine grosse Ehre für uns die griechiche Delegation mit der Nationalmannschaft (5.9.2001 Olympiastadion) und die U21-Mannschaft (4.9.2001 Finnair-Stadion) im Rahmen der WM-Qualifikationspiele in Helsinki zu empfangen und zu unterstützen.

ÍÝá Åðéôõ÷ßá

Uusi Ennätys

New Achievement

Neues Höchstziel

Óôçν περσινή áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï είχαμε äçëþóåé óôç ÖéíëáíäéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá Þäç ðÜíù áðü 70 åíåñãÜ ìÝëç ìå Ýãêõñá äåëôßá, ðïõ óçìáßíåé üôé ó÷åäüí äéðëáóéÜóôçêáí ïé ðïäïóöáéñéóôÝò óå óýãêñéóç ìå ôçí πρoðåñóéíÞ ðåñßïäï (ανήκoυμε στoυς 30 μεγαλύτερoυς Π.Σ. της περιφέρειας πίσω από τo HIFK).

Viime kaudella SPL:ssa oli rekisteröity jo yli 70 aktiivisia jäsenet ja meillä on näin monta voimassaolevia lisenssiä, Mikä tarkoittaa, että meillä on melkein kaksinkerta enemmän pelaajat verrattuna edellisestä vuodesta.

For the last year's championship we had registered at the Finnish Football Federation already over 70 active members with valid licenses, which means, that we had almost the double amount of players compared to the season before.

In der vorjährigen Meisterschaft hatten wir beim Finnischen Fussballverband bereits über 70 aktive Mitglieder mit gültigen Spielerlizenzen angemeldet, was bedeutet, dass sich die Spielerzahl im Vergleich zum Jahr davor beinahe verdoppelt hat.

Öõôþñéá

Junot

Juniors

Junioren

Æçôïýíôáé íåáñïß ðáßêôåò êáé ôåñìáôïöýëáêåò ôçò çëéêßáò 14 Ýùò 18 åôþí óôçí 3ç ìáò ïìÜäá ôùí íÝùí.

Etsimme nuoria (14-18 v.) kenttäpelaajia ja maalivahtia vahvistuksena juniorijoukkueelle.

Young field players and goalkeepers at the age between 14 and 18 are also welcome in our junior team (3rd team).

Es werden junge Feldspieler und Torwarte im Alter zwischen 14 und 18 Jahren für unsere Jugendmannschaft (3. Mannschaft) gesucht.

ÍÝá Áóýñìáôç Õðçñåóßá

Uusi Langaton Palvelu

New Wireless Service

Neuer Drahtloser Dienst

Ôá ðïäïóöáéñéêÜ ìáò áðïôåëÝóìáôá êáé Üëëåò ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò óôï êéíçôü óïõ ìå ðñùôüêïëëï áóýñìáôùí åöáñìïãþí.

Meidän jalkapallotulokset ja muut informaatiot WAP:ssa.

Our football results and other related information on your WAP handset.

Unsere Fussballergebnisse und sonstige Informationen auf deinem WAP-Handy.

[[]] http:// www.wapdrive.com/ likosjo/ ellas.wml

[[]] http:// www.wapdrive.com/ likosjo/ ellas.wml

[[]] http:// www.wapdrive.com/ likosjo/ ellas.wml

[[]] http:// www.wapdrive.com/ likosjo/ ellas.wml

ÏéêïíïìéêÞ ÊáôÜóôáóç (Ðñïûðïëïãéóìüò)

Taloudellinen Tilanne (Bilanssi)

Financial Situation (estim.turnover)

Wirtschaftliche Lage (Bilanzrechnung)

Yðïëïãßζoνται περίπoυ 10.000 ευρώ Ýóïäá áðü óõíäñïìÝò, ôá ïðïßá ðñÝðåé íá êáëýøïõí ôá ôñÝ÷ïíôá Ýîïäá, üðùò åßíáé ôá äåëôßá ôùí ðïäïóöáéñéóôþí êáé ç óõììåôï÷Þ óôá ðñùôáèëÞìáôá.

Noin 10.000,- euro on arvioittu että on tulossa jäsenmaksuista, mistä maksetaan pelaajien lisenssit ja kilpailuosallistumismaksut.

There is expected to be about 10,000.- euro income from membership fees, which should be sufficient to cover our expences, such as players' licenses and championship participation fees.

es werden ungefähr 10.000,- Euro Einnahmen von Mitgliedsgebühren geschätzt, die die laufenden Ausgaben decken sollen, wie etwa für Spielerlizenzen und für Meisterschaftsteilnahmegebühren.


ÐñïðïíÞóåéò Áíôï÷Þò - Kuntoharjoitukset - Physical Training - Konditionstaining

Hμερoμηνίες, ώρες, γήπεδα και ôï ðñüãñáììá ðñïðïíÞóåùí θα ανακoινωθoύν έγκαιρα από τoí ðñïðïíçôÞ.
Probably the training units from Spring 2002 on will start already at 15:30 and will take place at different outdoor facilities to be announced soon by the chief coach. Preparations and exceptional training units may take place probably at Myllypuro, at Pirkkola and at Mustikkamaa. Details about the exact training schedule will be announced later by the chief coach.

Das neue Trainingsprogramm wird demnächst vom Cheftrainer angekündigt.


Spring and Summer Tournaments (Matches and Results)

From spring to autumn for over ten years our club will participate in several tournaments such as Amateur Championships, City Cups, Spring Cups and Finnish Cups. This year we skip the Lev Jassin tournament due to tight schedule. This year's Regional Championship (Piirimestarus) for our 1st team will be against MaKu and MauPa. This year's Spring Cup (Kevat Cup) for our 2nd, 3rd and 4th team will be during April. All participating players with valid license should arrive dressed and punctual at the football fields. If we achieve positive results and qualify for the next round, we will inform the participating players about the forthcoming dates.


Ðñüãñáììá Èåñéíïý ÐñùôáèëÞìáôïò

Kesäsarjaotteluohjelma

Schedule of the Summer Season Matches

1ç ïìÜäá 4ç êáôçãïñßá 3ïò üìéëïò - edustusjoukkue nelonen lohko 3 - 1st team 4th division 3rd group

ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßá - Tulokset - Results

2ç ïìÜäá 7ç êáôçãïñßá 1ïò üìéëïò - kakkosjoukkue seiska lohko 1 - 2nd team 7th division 1st group

ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßá - Tulokset - Results

1ç ïìÜäá íÝùí 7ç êáôçãïñßá 3ïò üìéëïò - 1. juniorijoukkue seiska lohko 3 - 1st juniors team 7th division 3rd group

ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßá - Tulokset - Results

2ç ïìÜäá íÝùí 7ç êáôçãïñßá 4ïò üìéëïò - 2. juniorijoukkue seiska lohko 4 - 2nd juniors team 7th division 4th group

ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßá - Tulokset - Results


Past Achievements


Besides the 2nd place in the winter outdoor tournament 1999/2000 we were again 2nd in the 5th division of the summer championship 2000. By arranging significant players' tranfers during the forthcoming months we are moving up again to the 4th division next spring with high expectations and great ambitions.


Êáíïíéóìïß - Rules

Ç ÖéíëáíäéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá ìáò áíáãêÜæåé íá ôçñÞóïõìå ðéï áõóôçñÜ ôïõò êáíïíéóìïýò ôçò êáé ãé áõôü ìüíï ìå Ýãêõñá äåëôßá ïé ðïäïóöáéñéóôÝò èá áãùíßæïíôáé ìå ôéò öáíÝëåò ìáò óôç öåôéíÞ ðåñßïäï. ¼ðïéïò ðïäïóöáéñéóôÞò Ý÷åé êÜðïéá ïéêïíïìéêÞ äõó÷Ýñåéá áò åðéêïéíùíÞóåé ìå ôïí ðñïóùðéêü ôïõ ÷ïñçãü. Ìå ôçí ðëçñùìÞ ôçò óõíäñïìÞò êáé ôçò áóöÜëåéáò äéêáéïýôáé ï ðïäïóöáéñéóôÞò íá áãùíéóôåß óå ìßá áðü ôéò ôñåéò ïìÜäåò ìáò ðïõ Ý÷ïõìå äçëþóåé öÝôïò óôç ÖéíëáíäéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá. Óýìöùíá ìå ôá êñéôÞñéá ôïõ ðñïðïíçôÞ áðïöáóßæåôáé ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí ðïäïóöáéñéóôþí ôçò ðñþôçò ïìÜäáò.
The Finnish Football Federation forces us to follow their rules more strictly and for that reason only those players will have the permission to participate in this year's competitions, who are O.K. with their payments and duties.


Τo ιστoρικό μας – Our Teams' History


2004


2003


2002


20012000


1999


1998


1997


1996


1993


1991


Greek Players in the Club's History


Dimitrios Barbantonis from the famous seaport Pireus
Georgios Kassiotis   from the Aegean island Rhodos
Georgios Halaris    from the famous seaport Pireus
Nikos Papadopoulos   from the Greek capital Athens
Theodoros Zafeiris   from the Aegean island Rhodos
Theofanis Barbayannis from the Greek capital Athens
Kostas Karras     from the Aegean island Samos
Kimon Marinos     from the Aegean island Kos
Theoharis Kitsatis   from the Epirus province
Ioannis Likos     from the Macedonian capital Thessalonica
Thanassis Keleperas  from the Aegean island Rhodos
Dimitrios Zaloumis   from the Aegean island Lesvos
Christos Savvas    from the eastern Mediterranean island Cyprus

Annual Awards

At the end of each season the management of our club distributes awards for the best goalkeeper, the best goalmaker, the most fair player and the most disciplined player out of over 40 registered players.


Championship Results

At the end of each season all coaches, the chief and the assistants, analyse the match results and evaluate the overall performance of our teams. The chart below reflects the progress of our teams in the history. This information is also the basis in order to make more accurate plans for the next season.Supporters


On behalf of our club the management board would like to thank all faithful fans,
who supported us in the difficult matches during the last season.


Seminars and Meetings

From time to time general assembly meetings or other events are held in different premises incl. auditorum and sauna. From one side in a relaxed atmosphere we discuss matters related to our club, but from other side the gathered players listen concentrated also to the tactic analysis as the theoretical part of the next match preparations.


Facilities

To our athletic facilities among others belong dressing rooms in different football fields around Helsinki, gymnastic room with instruments and forest path for conditional training.


Maps

Our facilities for the preparation and for the regular training can be found at the center of Helsinki and in the near suburbs as well.

Kumpula

Kallio

Mustikkamaa


Links

SPL the Finnish Football Association

UEFA the European Football Association

FIFA the World Football Association

France´98 Coupe du Monde

Intercontinental Cup results

Europea Super Cup results

Champions League results

Cup Winners results

UEFA Cup results

InterToto Cup results

Bundesliga results

Bundesliga list


Any comment mail to: likosjo@yahoo.com