Upptäck naturen - upplevelse i KristinestadPilgrimsfalk

Den normala fågelfaunan

Fågelfauna | Fågelarter

Lommarna flyttar i Sidebytrakten i stora mängder; smålommarna redan i april, medan de arktiska storlomarna drar förbi först i maj. Storskarvar (foto), även kallade svarta vikingar, ses på området nästan året runt, dock rikligast i april, då även sädgässen (foto) flyttar. Bland gässen påträffas grågås och kanadagås (foto) häckande på öarna i närheten.

Knölsvanen (foto) är den största på området häckande sjöfågelarten. Bland de mindre sjöfåglarna är knipan en synlig och talrik art. Även sjöorrar (foto) och svärtor, samt stor- och småskrakar påträffas ställvis i stora mängder. Områdets talrikaste sjöfåfel är emellertid ejdern (foto). Fåtaliga häckningsarter är gravand (foto)och bergand.

Havsörnar kan året om skådas från tornet, under flyttningstiden till och med i större mängder. Bland de flyttande rovfåglarna är emellertid fjällvråken talrikast. Av den mångformiga vadarfaunan finns de största mängderna att se i juli, då kärr-, spov- och kustsnäppor (foto) samt grönbenor (foto) drar förbi i stora massor. Bland områdets häckande vadare kan nämnas strandskata, rödbena, och roskarl (foto).

Havs-, sill- och gråtrut, samt fisk- och skrattmås (foto) är fåglar som lätt ses, ställvis även i stora mängder. Under vintern kan vittrutar (foto) hitkomna från nordligare breddgrader påträffas. Även fisk- och silvertärnor (foto) hör till de arter som både häckar och sträcker förbi. På området förekommer även sällsynt häckande skräntärna och labb.

Domherrar (foto) ses flyttande norrut tidigt om på våren. Under sommaren påträffas ibland stora vandringsflockar av större hackspett, och på hösten sträcker mäktiga flockar med ringduvor förbi.

Bland tättingarna är svalor och ängspiplärkor vanliga förbiflyttare under förhösten. Aningen senare påträffas trastar och kråkfåglar påväg söderut. Innan vintern anländer hinner ännu gråsiskor, mesar, domherrar och de sista trastarna ännu brådska söderut.

Till sidans början

Sideby

Landskap

Fågelflyttning
året runt

Fägelårets
höjdpunkter

Den normala
fågelfaunan

Kartor

Observationstorn