Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suupohjan kuukkelit 2012

Kuukkeli Kuva: Bo-Göran Lillandt/www.nordlys.fi
Suupohjan kuukkeleita seurattiin jälleen aktiivisesti. Kuva: Bo-Göran Lillandt / www.nordlys.fiSuupohjan kuukkelikannan kehitys tasaantumassa

Suupohjan perinteisen tutkimusalueen (BGL) kuukkelikannan kehitys on tasaantumassa, mutta pienessä populaatiossa satunnaiset tekijät vaikuttavat nopeasti tilanteeseen.

Syksyn 2012 kartoituksessa tutkimusalueelta löytyi 32 kuukkelireviiriä ja 82 yksilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna reviirejä oli nyt kaksi ja yksilöitä kuusi enemmän. Suupohjan kuukkelikannan pitkään jatkunut väheneminen näyttää tasaantuvan.

Huomionarvioista on, että tutkimusalueella on neljän kunnan alueella vain 1-3 reviiriä, mikä tekee alueista lähes kuukkelityhjiöitä. Ainoastaan kolmen kunnan alueella reviirien ja yksilöiden määrä voidaan ilmoittaa kaksinumeroisella luvulla. Pienikin muutos lukumäärissä voi aiheuttaa sen, että yli puolet Suupohjan alueesta autioituu kokonaan.

Esimerkiksi Isojoella reviirien määrä pysyi kahdessa, mutta yksilöiden määrä väheni viidestä kahteen. Koska Isojoen molemmilla reviireillä tavattiin vain yksi lintu, on reviirien autioitumisen riski merkittävä. Kuukkelikannan reuna-alueilla uuden tulokkaan saapuminen reviirille on paljon epätodennäköisempää kuin vahvan kannan alueella.

Kuukkelikannan myönteinen vire syntyi tutkimusalueen vahvimmilla kuukkeliseuduilla Närpiössä ja Teuvalla. Närpiössä reviirien määrä pysyi ennallaan kun yksilöitä havaittiin viisi enemmän (yhteensä 43 kuukkelia). Teuvalla reviirien määrä kasvoi kolmella yhdeksään ja yksilöiden määrä kuudella 20:een.

Muutosten tarkempi tutkiminen selventää muutosten merkitystä. Teuvan kolmesta uudesta reviiristä yhdellä oli kaksi nuorta lintua. Toinen uusi reviiri muodostui aikuisista linnuista, joista toinen oli siirtynyt naapurikunnan puolelta ja toinen oli renkaaton. Kolmannella reviirillä oli yksittäinen nuori lintu, jota ei tavattu reviirillä enää kartoituskauden loppuvaiheessa.

Kuukkelireviireitä tutkimusalueella 1999-2012
Kuva 1. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkelireviirit vuosina 1999-2012.

Kuukkeliyksilöitä tutkimusalueella 1999-2012
Kuva 2. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkeliyksilöt vuosina 1999-2012.


Tutkimusalueelta löytyi uusia renkaattomia kuukkeleita yhteensä 32, joista kuusi oli aikuisia ja 26 kevään 2012 nuoria lintuja. Aikuisten lintujen tulomuutto oli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin; tutkimusalueen koko huomioon ottaen alueelle saapuneiden aikuislintujen määrä on huomattavan vähäinen.

Nuorten kuukkeleiden (keväällä 2012 syntyneiden) osuus oli 31,7 prosenttia, mikä on pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella (29 % vuosina 1990-2009). Nuorten lintujen määrä ei ole kuitenkaan poikkeuksellinen, sillä 2000-luvun alussa poikasten osuus on ollut yhtä suuri neljänä vuotena. Viimeksi poikastuotto oli samalla tasolla vuonna 2006, mikä näkyy kuukkeleiden määrän vuotuista muutosta havainnollistavassa kuvassa laskevan kehityksen katkaisevana nousuvuotena (kuva 1 ja 2).

Mikäli nuorten lintujen eloonjäävyys pysyisi kohtuullisena aikuisikään asti, kuukkelikanta voisi säilyä nykyisellä tasolla tai jopa kasvaa hieman. Suupohjan kuukkelien tulevaisuuteen vaikuttaa suuresti myös aikuislintujen kuolleisuus sekä tutkimusalueelle saapuvien ja siltä poistuvien kuukkeleiden määrä.

Tuulivoima voi muokata myös kuukkelimetsiä. Suuret tuulivoimapuistot pyritään sijoittamaan yhtenäisille ja syrjäisille metsäalueille, jotka ovat myös kuukkelin keskeisiä elinalueita. Esimerkiksi Närpiön Yttermarkin itäosiin lähelle Teuvan rajaa on piirretty maakuntakaavan luonnoksessa tuulivoimaloille varaus. Kyseisellä alueella elää toinen Närpiöstä vielä löytyvistä suuremmista kuukkelikeskittymistä (6 reviiriä), joka jatkuu yhtenäisenä alueena myös Teuvan puolelle.

Perinteisen tutkimusalueen (BGL) kuukkeliseuranta jatkui vuonna 2012 aiempia vuosia pienemmin resurssein. Syksyn kartoitus toteutettiin pääpiirteissään edellisten vuosien malliin. Lähinnä uusien reviirien etsimiseen käytettyjen ruokintojen määrä ja seuranta oli edeltäneitä vuosia vähäisempää.


Taulukko 1. Suupohjan tutkimusalueelta (BGL) löytyneet kuukkelireviirit
ja -yksilöt kunnittain vuosina 2009-2012.
Kunta Reviirit Yksilöt
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Isojoki 2 2 2 2 3 6 5 2
Jurva 5 5 4 3 15 11 11 10
Karijoki 3 3 2 2 7 10 5 4
Kauhajoki 1 1 1 1 3 4 3 3
Kristiina 1 1 - - 1 1 - -
Närpiö 18 14 15 15 40 33 38 43
Teuva 7 7 6 9 14 15 14 20
Yhteensä 37 33 30 32 83 80 76 82Perinteisen tutkimusalueen ulkopuolella

Kuukkeli Kuva: Ismo Nousiainen Suupohjassa kartoitettiin kuukkelireviirejä myös Lillandtin tutkimusalueen ulkopuolisilla alueilla. Kartoituksissa löydettiin 14 reviiriä ja 38 kuukkelia. Vuotta aiemmin havaittuun määrään verrattuna asutut reviirit vähenivät neljällä ja kuukkelit 11:llä.

Kuukkelihavaintojen määrän väheneminen johtui ainakin osittain kartoitusta varten järjestettyjen ruokintojen heikommasta seurannasta. Muutaman pitkään asutun reviirin tilanne jäi epäselväksi, kun ruokintoja ei ehditty tarkistaa riittävän perusteellisesti.

Kuukkeleita havaittiin myös uusilla reviireillä. Merkittävin havainto oli Kristiinankaupungin Metsälästä löytynyt uusi kuukkelialue. Paikalla oli kaksi aikuista ja yksi nuori lintu, joten reviirille voidaan kirjata myös pesintä.

Vuotta aiemmin koko Kristiinassa ei havaittu yhtään kuukkelia, kun varsinaisen tutkimusalueen (BGL) viimeiset kristiinalaiset kuukkelireviirit olivat autioituneet. Nyt löydetyn kuukkelireviirin tuntumasta eli Kristiinankaupungin eteläosista ei tunneta vanhempiakaan kuukkelireviirejä.

Lähialueen tuorein yksittäishavainto on syyskuulta 2002, jolloin Siipyyn itäpuolella nähtiin yksi kuukkeli. Lisäksi syksyllä 2011 Henriksdalin pohjoispuolelta ilmoitettiin kyläläisen tekemä mahdollinen kuukkelihavainto. Vuosituhannen vaihteessa kuukkelista tehtiin useita havaintoja Härkmeren itäpuolella Syndersjönin ympäristössä.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kaikki Suupohjan kuukkelihavainnot kartoitusvuodelta 2012.


Taulukko 2. Suupohjasta löytyneet kuukkelireviirit ja -yksilöt syksyllä 2012. Taulukossa on perinteisen tutkimusalueen (BGL) lisäksi Suupohjan muut kuukkelihavainnot.

Kunta Reviirit Yksilöt
BGL Muut Yhteensä BGL Muut Yhteensä
Isojoki 2 - 2 2 - 2
Jurva 3 11 14 10 29 39
Karijoki 2 - 2 4 - 4
Kauhajoki 1 - 1 3 - 3
Kristiina - 1 1 - 3 3
Närpiö 15 - 15 43 - 43
Teuva 9 2 11 20 6 26
Yhteensä 32 14 46 82 38 120


Kiitokset kaikille kuukkelihavaintoja ilmoittaneille. Suupohjan kuukkelihavainnot voi ilmoittaa Tiiraan tai suoraan Ismo Nousiaiselle.

Kartoitusvuonna 2012 kuukkelihavaintoja Suupohjasta ovat ilmoittaneet: Ilkka Iivonen, Juha Järvistö, Bo-Göran Lillandt, Kari Ketola, Timo Mylläri, Ismo Nousiainen, Kristiina Ojala, Terho Rantala, Jaakko Rintala, Gustav Uppgård, Ville Yli-Teevahainen.

Sivun alkuun
Kuukkelisivulle

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2012 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi