VEKSI.NET

Pyramidi vai pylväikkö - kristillinen johtajuusmalli

Mitkä ovat kristillisen johtajan ominaisuudet?

Pyramidimallinen alistava johtajuus, joka toimii huipulta alaspäin, on kotoisin Egyptistä, maailmasta. Sellainen malli ei ole Jumalan valtakunnasta. Pyramidimallisessa johtajuudessa monenlaiset herroina hallitsevat pastorikuninkaat vaativat tänä päivänä seurakuntien jäseniltä "alamaisuutta", "tilivelvollisuutta" ja "kuuliaisuutta" täysin erilaisessa hengessä, kuin Uusi testamentti opettaa. Tuloksena näemme surkuteltavaa pyrkyryyttä ja sekä pastorin että silmäätekevien suosion kalastelemista hintaan mihin hyvänsä.

Jumalan hengellistä temppeliä, seurakuntaa, ei kuvata pyramidiksi, vaan temppeliksi, jota kannattelevat itse Herran Jeesuksen sinne asettamat arvokkaat pylväät, jotka ovat paikoillaan vielä taivaassakin, kuten Herramme lupaa: "Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos", (Ilm. 3:12).

Raamatulliset johtajat vaikuttavat seurakunnassa juuri tällaisten pylväiden tavoin - he tukevat ja kannattelevat Jumalan rakennusta samassa tasossa toisten kristittyjen kanssa, mutta vahvoina ja lujina Herrassa. Paavali kertoo galatalaisille, miten "Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä" (Gal. 2:9).

Näitä miehiä siis pidettiin pylväinä, ketään ei vaadittu pitämään heitä johtajina, eivätkä he esitelleet "auktoriteettiaan".

Koko sana "auktoriteetti" näyttää olevan vieras siinä hengellisessä yhteydessä, johon kristillinen johtajuus liittyyy. Auktoriteettia, sikäli kun sillä tarkoitetaan käskyvaltaa, tarvitaan kyllä esimerkiksi taistelussamme pahan voimia vastaan, mutta toisten kristittyjen johtamisessa se näyttää merkitsevän ennen muuta esikuvana ja palvelijana olemista.

Herran asettaman hengellisen johtajan mittana on kyky johtaa toisia vapauteen, rohkeuteen ja halukkuuteen palvella Herraa oman kutsumuksensa mukaan. Hän ohjaa itse kutakin kristittyä lujittumaan "omalla lujalla pohjallaan" rohkaisemalla kunkin yksilöllisyyttä. "Herrana hallitseminen" ja arvovallan vaatiminen sitä vastoin ahdistaa, tasapäistää ja sitoo - siihen ei tarvita jaloja vaikutteita. Esikuvana ja pylväänä palveleminen puolestaan herättää halua samankaltaisuuteen ja vapauttaa - siihen tarvitaan persoonallisuutta.

Oikea johtaja ei pelkää kutsua rinnalleen ja palvella itseään lahjakkaampia, vahvempia ja laaja-alaisempia jäseniä, koska hänen ei tarvitse pelätä arvovaltansa puolesta - hän ei nimittäin rakenna omaa valtakuntaansa vaan Kristuksen seurakuntaa.

Johtajien keskinäinen suhde

Huonoin tilanne hengellisten johtajien kesken lienee sellainen, jossa tullaan yhteisen pöydän ääreen asialistan kanssa käsittelemään pelkkiä asioita, ei kohtaamaan persoonallisuuksia ja rakentamaan toinen toistaan persoonina. Tällainen tilanne on hengellisessä toiminnassa kaikkien mahdollisten turhautumien isoäiti, jossa pilkataan suoraan Kristuksen omaa mallia johtajuudesta ja hengellisestä palvelemisesta.

Asialistoja toki tarvitaan, mutta Herran asialistalla ovat ensin persoonalliset suhteet ja toinen toisensa hoitaminen (vrt. Jeesuksen johtajana suorittama opetuslasten jalkojen pesu), sitten myös seurakunnan johtaminen esimerkin ja elämän voimalla.

Hengellisessä työssä pätevät arvot

Hengellisessä palvelussa ja johtajuudessa pätee Kristuksen mielenlaadun ohje, ei kovat vaatimukset ja arvot. Kovat arvot ovat kuitenkin päässeet tunkeutumaan hengelliseen työhön, kun alkuperäinen palavuus ja rakkauden motiivi on hiipunut.

Jeesuksesta opimme mm. sen, että tehokkuus käsitteenä on täysin vieras hengellisessä työssä ja maailman evankelioimisessa. Jeesus ei palvelustyössään ollut tehokas eikä opettanut tehokkuutta vaan hedelmällisyyttä. Hänen tekonsa kumpusivat Hänen läheisestä rakkaussuhteestaan Isään. Isän kirkkaus oli se ilma jota Poika hengitti ja Isän suuret teot se hedelmä, jota Hän kantoi.

Mitkä ovat sitten hengellisten johtajien arvot ja periaatteet, joilla seurakuntaa ja Jumalan valtakunnan työtä tulee johtaa? Niiden tulisi olla jotakin alla kuvatun pyramidin kaltaista:

Rakkauden arvopyramidi:


Suunnittelu? Ei, vaan näky!
Organisointi? Ei, vaan
johdatus!
Tehokkuus? Ei, vaan
hedelmällisyys!
Keskinäinen kilpailu? Ei, vaan
kunnioitus!
Tulosvastuullisuus? Ei, vaan ansiottomuus!

Tässä ilmapiirissä elää myös kaikki hedelmällinen hengellisyys ja rakkauden palvelutyö - läheisessä suhteessa Kristukseen ja Hänen persoonaansa. Viinipuun oksina kannamme hedelmää pysymällä ja olemalla, emme hosumalla ja menemällä.

| avaussivu | Pyramidista pylväikköön |