Bulletiini / Bulletinen

Hääruno Anders Eriksson Rydmanille 1680, ja uusi Erik Rydman (1690)

Bröllopsdikt till Anders Eriksson Rydman 1680, och en ny Erik Rydman (1690)

Index


Hääruno Anders Rydmanille

Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa on säilynyt foliokokoinen arkki, johon on Johan Winterin kirjapainossa Turussa painettu onnitteluruno Akatemian voudille Anders Rydmanille tämän mennessä naimisiin toisen vaimonsa Katarina Ruuthin kanssa. Siitä käy myös ilmi Sukukirjasta puuttuva häiden ajankohta: syyskuun 23. (25?) päivä 1680 (ei siis 1681, kuten Gunnar Sarva ehdottaa). Andersilla oli näemmä kiire, sillä hänen ensimmäinen vaimonsa Karin Montanus(?) oli kuollut saman vuoden alkukesästä!
Juhlarunon kirjoittajan nimikirjaimet ovat G.F., jotka hän on piilottanut esipuheen loppuun: "Giärna Förönskar". Kirjoittaja on ilmeisesti poikamies, sillä lievästi humoristisen ja naisen oikukasta luonnetta kuvailevan runon loppu kuuluu: "Gack nu i HErrans Frijdh i Echtaståndet blijda / At roa Hiertat ditt wedh tin kär Flickas Sijda / Jagh lefwer doch en Tijdh medh Ensligheeten nögd / Til des at Sinnen min til slijkan Frögd blij bögd".
Voimme olettaa, että kirjoittaja oli Akatemian piiristä. Mutta kuka?

Kari Rydman

En bröllopsdikt till Anders R.

Ett ark i folioformat från Kungliga Biblioteket i Stockholm innehåller en uppgift om Anders Eriksson Rydmans bröllopsdatum, som hittills har förbigåtts i släktannalerna. Det är fråga om en hyllningsdikt "Då Ehreborne och Wälbetrodde Hr. Anders Rydman / Kongl. Academiens j Åbo BefalningzMann: Medh den Ehrebare / Kyske och Dygderijke Jungfru / Jungf. Catharina Ruuth / Medelst Kyrckiones Band och Ceremonier uthi Förnähm Freqvens i Åbo Stadh / den __ Septembr. Åhr 1680 Copulerades." Senare(?) har luckan ifyllts med "23" eller "25". Författaren gömmer sina initialer i orden "Giärna Förönskar". Anders tycks ha haft bråttom, ty hans första fru Karin Montanus(?) dog tidigt på sommaren 1680. Författarens smått humoristiska poem tyder på att G.F. var ungkarl: "Gack nu i HErrans Frijdh i Echtaståndet blijda / At roa Hiertat ditt wedh tin kär Flickas Sijda / Jagh lefwer doch en Tijdh medh Ensligheeten nögd / Til des at Sinnen min til slijkan Frögd blij bögd". Jag förmodar att sign. G.F. var anställd vid Akademin - men vem var han?

Kari Rydman

Uusi Erik Rydman

Uppsalan yliopiston kirjastossa säilytetään edellisen kokoista arkkia, johon on painettu kolme surunvalittelurunoa, joista viimeisen on laatinut "Erick Rydman". Vainaja oli Sara Larsintytär Qwist, turkulaisen kultaseppämestarin Jacob Braskin († 1680) leski, joka kuoli 25.5.1690, ja haudattiin Tuomiokirkon seremonioin 15.6.90. Ensim- mäinen kirjoittajista on Johan Loschiöld, toinen vainajan poika Jakob Brask (J.F.Ab: = Jakobin poika, turkulainen), ja kolmas siis Erick Rydman, Ab: (= turkulainen). Hän ei voi olla Andersin poika Erik, joka syntyi 1682. Hänen täytynee olla oppinut henkilö, koska runo jakautuu klassisten esimerkkien mukaisesti: Matronæ defunctæ extremum Vale ("kuolleen äidin viimeinen toive"), Acclamatio... ("jälkeenjäävien huudahdus") ja Graaf-Steen ("hautakivi") toivotuksineen matkalaisille. Loschiöld (1671-98) ja Brask olivat ylioppilaita ja arvatenkin tovereita. Mutta mikä oli Erikin suhde heihin tai kultasepänperheeseen? Oliko Erik Andersin veli?

Kari Rydman

En ny Erik Rydman

I Uppsala universitetsbibliotek förvaras ett liknande folioark, som innehåller tre sorgedikter till minnet av Sara Larsdotter Qwist, änka efter guldsmeden Jacob Brask († 1680). Hon dog den 25 maj 1690, och jordfästes tre veckor senare med ceremonier i Åbo Domkyrka. Den förste av författarna var Johan Loschiöld (1671-98), den andre var sonen Jakob Brask (Jacobi Filius Aboensis), och den tredje Erick Rydman, aboensis. Denne Erik kan ju inte vara son till Anders Rydman, enär "vår" Erik föddes först 1682, och båda levde 1690. Han måste ha varit en lärd person, enär hans dikt med de latinska rubrikerna så noggrant följde de klassiska idealerna. Ifall Erik var kamrat med de två studenterna Loschiöld (Tolpo) och Brask, torde han inte vara född långt före 1670, och kunde knappast ens vara Anders yngre bror. Det är visserligen möjligt att guldsmeden Brask hade varit hans "sponsor", och att Erik var klart äldre än de två studenterna.

Kari Rydman