Protokoll, förda vid Släktklubbens möten.

[Sukuklubin pöytäkirjat]


1908

[sekreteraren Elsa Lindströms vackra och lättlästa handstil]

[1] 19/1 08 var första sammankomsten hos Heikkis på hans namnsdag. Alfred refererade Nevanlinnas: Virkamiesolomme, som föranledde diskussion. Alma talade om "vänlighet", varefter likaledes en ivrig diskussion följde. Beslöts att dessa s.k. programaftnar framdeles icke skulle hållas på släktens vanliga kafferep, utan regelbundet med ungefär tre veckors mellantid och att vi i allmänhet skulle uppträda i alfabetisk ordning. Föreningen skulle bestå av både aktiva och passiva medlemmar. Till ordförande valdes enhälligt Hanna Wegelius, som släkten envisas att kalla Rosa.Heikki Ritavuori, 28 år + Katri (Stenbäck), 26 år
Alfred Lindström, 31 år
Alma Jakobina Rikberg, 44 år
Hanna Wegelius, 46 år
[2] 1/2 08 hos Immis med fyra programnummer. Enne talade om "överflöd" i allmänhet och detta tillämpades på våra sammankomster sålunda, att trakteringen skulle bestå endast av antingen kaffe eller té med högst fyra brödsorter. Karin sjöng några sånger under alla de övrigas fullkomliga tystnad. Augusta uppläste sin dagbok, som hon fört under deras första resa till Schweitz. Axel talade om det allmänna "missnöjet" med allt och alla.Immi = Knut Immanuel Savonius, 47 år + Enne Maria (Lindström) Savonius, 33 år
Karin Rydman, 27 år
Augusta Math. Rikberg, 46 år
Axel Rikberg, 45 år
[3] Följande möte var 22/2 hos Rydmans senior. Elmi föredrog om människans näringsmedel, kryddande sitt ämne med flera upplysande siffror. Elsa höll ett tal till mannen, vilket skarpt kritiserades av Alfred.Victor Rydman, 58 år + Zaida (Savonius), 55 år
Elmi Aug. Salovius, 31 år
Elsa R.-Lindström, 29 år
Alfred Lindström, 31 år
[4] Hos Axels 19/3 refererade Hanna Victor Hugo Wickströms Kvinnan. Referatet föranledde en synnerligen ivrig diskussion, vilken roade t.o.m. jungfrurna i serveringsrummet. Immi höll ett upplysande föredrag om gift kvinnas eganderätt hos skilda folk.Axel Rikberg, 45 år + Augusta Math. (Johansson), 46 år
Hanna Wegelius, 46 år
Immi, se [2]
[5] Den 11 april sammanträdde vi hos Oskars, där Pojun refererade Paul Wermles: Jeesuksen elämän lähdekirjat, vilket hade till följd ett allvarligt meningsutbyte. Elli utförde några pianonummer. Signe talade om "ideella människor" i anledning av en uppsats om samma ämne i Veckans Krönika.Oskar Wegelius, 44 år + Elli Alex. W., 35 år
Karl R. Salovius, 33 år
Elli Wegelius, 35 år
Signe Rydman, 32 år
[6] 10/5 möte hos Alfreds. Katri refererade Ch. Perkins-Gilmans: Hemmet, men författarinnans åsikter förkastades särskilt av de äldre och förståndigare i föreningen. Heikki föredrog några statistiska fakta, vilka enligt föredragaren voro egnade att visa, huru oberättigad de svensksinnades klagan över förtryck från fennomanernas sida är.Alfred Lindström, 31 år + Elsa (Rydman), 29 år
Katri Ritavuori, 26 år
Heikki Ritavuori, 28 år
[7] Erinäisistä syistä1) ryhdyttiin näihin illan viettoihin kesäloman jälkeen vasta marraskuun 14 p:nä samaa vuotta. Silloin kokoonnuttiin Walterin luo. Walter luki Kauppalehdestä erään kuvauksen Cornelius Vanderbiltin elämästä ja puhui sen johdosta muutamia sanoja yksityisten kapitalistien merkityksestä yhteiskunnassa. Samassa kokouksessa ehdotti hän, että näissä kokouksissa pidettäisiin jonkinlaista pöytäkirjaa ja että laadittaisiin luettelo yhdistyksen jäsenistä, johon luetteloon sisältyisi tärkeimmät päivämäärät heidän elämästään.Walter Rydman, 28 v. + Karin (Arvidsson), 26 v.
[8] 7/12 08 oli kokous Saloviusten luona. Alfred esitti Valvojan mukaan Nansenin elämänkatsomuksen ja Alma puhui totuudesta ja hyvyydestä. Walterin ehdotuksesta päätettiin vastedes, kun aika myöntää yli ohjelman ottaa käsiteltäväksi muutamia keskustelukysymyksiä, joksi ehdotettiin aluksi palvelijatarkysymystä. Walterin edellisessä kokouksessa tekemää ehdotusta lähemmin valmistamaan valittiin kolmihenkinen komitea, nim. Walter, Poju ja Elsa. Ohjelman loputtua syntyi lyhyt mutta kiivas ajatustenvaihto siitä, mistä syystä herrat aina meidän seurapiirissämme tahtovat vetäytyä erilleen ryhtymättä yleiseen keskusteluun naisten kanssa.Karl R. Salovius, 34 v. + Elmi Aug. (Runsten), 32 v.
Alfred Lindström, 31 v.
Alma Jak. Rikberg, 44 v.
Walter Rydman, 28 v.
Poju=Karl R. Salovius, 34 v.
Elsa R.-Lindström, 29 v.

1) "Erinäisistä syistä": Elsa Lindströmin kolmaskin lapsi menehtyi synnytyksen jälkeen 7.10.08

Alkuun / Tillbaka
Sukuklubi / Släktklubben
Rydman-suku / Släkten Rydman
Bulletiini / Bulletin