Protokoll, förda vid Släktklubbens möten.

[Sukuklubin pöytäkirjat]


1909

[sekreteraren Elsa Lindströms vackra och lättlästa handstil]

[9] Seuraavassa kokouksessa 4/1 09 Sofi tädin luona päätettiin, pääasiallisesti komitean ehdotuksen mukaisesti 1:ksi valita sihteeri, joksi otettiin Elsa, 2:ksi vastedes pitää pöytäkirjaa kokouksissa, 3:ksi antaa sihteerille tehtäväksi laatia mikäli mahdollista jonkinlaiset pöytäkirjat myöskin edellisen vuoden kokouksista, 4:ksi tehdä jäsenluettelo, johon sisältyisi a) kunkin omakätinen nimikirjotus ijän mukaan, b) syntymävuosi, c) tärkeimmät päivämäärät ja d) nykyinen toimi, 5:ksi alkaa ohjelma täsmälleen 71/4 ilman odotusaikaa ja 6:ksi ottaa nimi Släktklubben, Sukuklubi. Sen lisäksi päätettiin, ettei suoritettaisi minkäänlaisia jäsenmaksuja ja että joka kevät pantaisiin toimeen n.s. vifti eli kekkerit. - Ohjelman suorittajista esiintyi ensin Elmi, joka luki tukholmalaisen homöepatin pastori Liljeqvistin kirjottaman esityksen kolerasta. Tämän pastori Liljeqvistin luona hän äskettäin anoppinsa kanssa oli käynyt. Elsa piti esitelmän n.s. hallinnasta eli kurinpidosta kasvatuksessa prof. Soinisen Yleisen Kasvatusopin mukaan. - Kokouksessa oli läsnä 20 jäsentä sekä 3 vierasta, nim. Bina täti Kiikasta ja Gunni ja Toini Porvoosta. - [Myöhempi lisäys:] Walter lahjoitti tämän kirjan siinä tarkoituksessa että siihen kirjoitettaisiin Klubin pöytäkirjat.Sofie (R.-)Lindström, 74 v.
Elsa (R.-)Lindström (Sofien veljentytär, mies Alfred Sofien poika ja Elsan serkku), 30 v.
Elmi (Runsten-)Salovius (Mies K.R.Salovius Sofien enon poika?), 32 v.
Bina R. (Sofien sisar), 58 v.
Gunni=Gunnar Lindström (sittemmin Sarva, Sofien poika), 29 v.
Toini (Kekoni-)Lindström, 20 v.
[10] 23/1 oltiin koolla Heikkilässä, vaikkei isäntä itse ollutkaan alusta saakka kotona. Elli soitti pianoa kaikkien muiden paitsi omaksi tyydytyksekseen, päättäen siitä että huokasi kunkin kappaleen jälkeen. Enne selosti Max Oker-Blomin kirjan: Heikkohermoisuus ja kasvatus. Viihdyttääkseen keskustelun johdosta kiihtyneitä hermoja soitti Elli taas. Lopuksi syntyi kiivas keskustelu tuosta jo aikaisemmin pohditusta ilmiöstä, että miehet ja naiset suvun seurapiirissä aina istuvat erikseen. Kokous, jossa lopuksi oli läsnä 23 jäsentä ja vieraana Feliks Turusta, päättyi vasta kellon käydessä kahtatoista.Heikki (R.-)Ritavuori (& Katri Stenbäck), 28 v.
Elli Wegelius (Heikin ja Eeron täti), 36 v.
Enne Savonius (Sofie R.:n tytär, mies Immanuel S. Elsan ja Walterin eno?), 34 v.
Felix R. (Elsan ym. serkku), 22 v.
[11] 27/2 hos Rydmans senior. Närvarande 20 medlemmar samt som gäst faster Hilda från Åbo. Axel refererade Allan Zilliacus' och Björn Schaumans bok "En blick på rusdryckslagstiftningen i Amerika". Diskussionen utmynnade i frågan: "Önskas förbudslagen ellej ej?" vilken stäldes till alla de närvarande, som i allmänhet uttalade en önskan, att något skulle göras för att befrämja nykterheten, en del uttryckligen i riktning mot förbudslag. Dessutom diskuterades frågan huruvida rusdrycksfabrikanterna och -handlarna vore berättigade att fordra ersättning i fall av förbudslag. - Heikki framstälde till diskussion frågan, vilket som vore det mest effektiva sättet för finska folket att nu gå till nyvalen och framhöll som sin åsikt den, att alla partier borde enas om att vid valen uppställa endast så många kandidater, som varje parti vid föregående val fick igenom, för att visa, att folket godkände lantdagens förfarande och stod bakom Svinhufvuds ord. Ur diskussionen framgick, att de flesta ansågo dessa tankar blott för fromma önskningar, vilka aldrig kunde realiseras, oaktatt de nog vore att beaktas.Rydmans senior Victor R., 59 år & Zaida Savonius, 56 år
Hilda Rikberg (Sofies [9] dotter), 52 år
Axel Rikberg (broder till Hilda, kusin till Elsa &c), 46 år
Heikki (R.-)Ritavuori, 29 år
[12] 20/3 hos Oskars. Närvarande 18 medlemmar och som gäst Maj från Nokia. Pojun höll ett föredrag om luftballonger och flygmaskiner, i följd varav släkten förenade sig om en allmän önskan, att man snart skulle bli i tillfälle att flyga, dock icke högre än vingarna bära. Elsa refererade tjänarinnefrågan, vilken dock ej hann slutdiskuteras, utan beslöts upptaga ännu någon annan gång. Tillsattes en en bestyrelse bestående av Hanna, Signe, Pojun, Walter och Elsa, vilken skulle ombesörja programmet för den s.k. viften i vår, som ej skulle få överstiga 5mk per person. Antecknades, att Oskar vid detta möte slutligen lärt sig att ej tala utan att begära ordet.Oskar Wegelius (morbror till Heikki & Eero), 44 år
Maj (R.-)Bergh (syster till Elsa & Walter), 31 år
Pojun Karl Reinhold Salovius, 34 år
Elsa (R.-)Lindström, 30 år
Hanna Wegelius (Heikkis & Eeros moster, "Rosa", Släktklubbens ordförande), 46 år
Signe R. (Elsas, Heikkis &c. tant), 33 år
Walter R. (son till Victor, Elsas lillebror), 28 år
[13] 5/4 sammankomst hos Axels. Immi refererade Lagberedningens lagförslag i judefrågan. Ur diskussionen framgick, att alla de närvarande i huvudsak kunde förena sig om detta förslag, dock med det vilkor, att den däri föreslagna tiden av tio år för judarnes vistelse i landet, innan de kunde vinna finsk medborgarrätt, borde betydligt förkortas. Walter ville uttryckligen, att de skulle i allo likställas med andra utlänningar och ej behandlas som en särskild mindre aktningsvärd ras, varav mamma fick anledning att uttala sin glädje över sin sons åsikt i denna sak. - Härefter upptogs tjänarinnefrågan åter, varunder konstaterades, att herrarna i allmänhet påstodo, att om en tjänarinna är "bekant med en gosse", man genast ansåg sig ha skäl att befara, det förhållandet förr eller senare skulle sluta illa. Närvarande: 19 medlemmar samt som gäster Lydi och faster Bina från Kiikka.Axel Rikberg [11]
Immi Savonius [10]
Walter R., 29 år
mamma = Zaida (Savonius-)Rydman, 56 år
Lydi (Bergman-)R. (gift med kusinen Arno R.), 43 år
faster Bina R. [9]
[14] 24/4 hos Alfreds. Närvarande 20 medlemmar samt Maj från Nokia. Walter höll ett föredrag om huru det uppstått organiskt liv på planeterna enligt Svante Arrhenii: "Världarnas utveckling["]. Under diskussionen var den ena efter den andra tvungen att bekänna, att ju längre diskussionen framskred, desto flera saker voro av den art, att förståndet ej räckte till. - Rosa uppläste en anslående liten berättelse av sign. Styrbjörn: "Historien om den klocklösa klockstapeln och den vinglösa väderkvarnen", vilken faster Ina hade avskrivit för att vid sammankomsten uppläsas. - Härefter refererade Rosa ännu frågan huru mycket en bildad kvinna behöver för sitt personliga uppehälle och i sammanhang därmed, om ej den gifta kvinnan borde få en bestämd summa utom de s.k. hushållspengarna för sitt personliga behov. Diskussionen, som rörde sig endast om detta senare, var så ivrig, att det för ordföranden ibland ville vara omöjligt att upprätthålla ordningen, oaktat hon på ett synnerligen älskvärt sätt försökte stilla de närvarandes för långt gående iver. - Beslöts att ingen sammankomst i vår vidare skulle hållas, utom den s.k. viften, för vilken dagen framdeles skulle närmare bestämmas.Alfred Lindström [9]
Maj [12]
Walter [12]
Rosa Hanna Wegelius [12]
faster Ina (Ahlstedt-)R. (änka efter prosten Gust.Ad.R., Victors broder), 65 år
[15, Viften] Lördagen den 22 maj gick då den beramade viften av stapeln i ungfinnarnas klubblokal. Emedan några av medlemmarna av ett eller annat skäl försenat sig, satte man sig till bords omkring en halvtimme senare än bestämt var, fastän klubben ej ens då ännu var fulltalig. En skötte ännu om sitt barn1), en annan var på tentamen2). Slutligen under aftonens lopp blevo vi ändå alla församlade, tentanden i högtidsdräkt. Varje kuvert var försett med en devis, som skulle uppläsas. Då supén fortgått en stund samt Elli med en ouverture givit tecken att festen börjat, hördes någon äska ljud. Det var vår intresserade kamrer3), som i ett humoristiskt tal tackade ordföranden4) för det i allo mönstergilla sätt på vilket hon skött sitt åliggande. Följde så i ordning Pojuns historik över klubbens värksamhet. Då supén samt kaffet intagits, utförde Signe, ackompagnerad av Elli aftonens glansnummer; hon sjöng av henne själv författade kupletter om den ärade släktklubbens medlemmar. Publiken var synnerligen förtjust, och förty fick hon framställa kupletterna inalles tre gånger. Sedan följde fritt samkväm, under vilket de unga mammorna voro tvungna att avlägsna sig för att se om sina skrikande barn. [Med en blyertspenna senare / lyijykynällä myöhemmin: "minä 3 kk."] De kvarblivna tillbringade aftonen med samspråk samt ett och annat "uppträdande". Valter talade till kvinnan adresserande sig slutligen till sekreteraren, Rosa tackade de gamla för deras intresse för och fördragsamhet med de yngres åsikter. Elsa berättade en saga, flera sjöngo visor o.s.v. Då tiden började lida in på småtimmarne, avlägsnade sig alla de äldre, endast de mest "stämda" stannade kvar, några till kl. 5
     Och så var klubbens säsong slut.
1)Katri(?): Anna Kerttu Ritavuori, f. 18.3.09
2)Eero R.(?): FK 25.5.09
3)
4)Rosa
Elli [10]
Pojun [12]
Signe [12]
Walter [12]
Rosa [12]
Elsa [9]
[16] Första sammankomsten om hösten var först den 25/9 hos Alfreds ute på Grankulla. Rosa hälsade klubbens medlemmar "välkomna åter." Valter talade om människosläktets ålder, varpå följde diskussion, som slutligen mest rörde sig om utvecklingsläran. Elsa uppläste några skolämnen med rubrik: "Kan man alltid låta bli att ljuga?" i anledning varav det blev meningsutbyte. - Närvarande 19 medlemmar.Alfred [9]
Rosa [12]
Walter [12]
Elsa [9]
[17] 16/10 Rydmanein luona 4:nnessä kerroksessa. Eero piti esitelmän sosialistien vaatimusten oikeutuksesta, josta syntyi sangen vilkas keskustelu, jopa niinkin vilkas, että varsin koviakin iskuja annettiin. Vaihdettiin sanoja sellaisia kuin ajatella yhtä ja puhua toista, hämmästyttävän heikoille perusteille tehty johtopäätös, kovin matemaatinen selitys, nurkkaherrain vanhoillisuus y.m. - Läsnä 19 jäsentä ja Bertel Tyrväästä.Rydman Victor [11]
Eero R, Heikin [10] veli
Bertel
[18] 6/XI Ritavuorella, jossa Katri suvulle toimeenpani hauskan yllätyksen esittämällä muutamien kaukaa saapuneitten etevien divojen avulla Kiljanderin näytelmän "Amalia ystävämme". Huomattiin kuitenkin näytelmän kestäessä, että nuo vierailevat näyttelijät olivatkin vain oman porvarillisen sukuklubimme jäseniä, vaikka erittäin koomillisiksi naamioidut, mikä seikka sukuklubin muissa jäsenissä herätti suurta riemastusta. Ontuva Stina täti näytti sitäpaitsi itsekin nauttivan onnistuneesta ulkomuodostaan. - Keskusteltiin senjälkeen vielä siitä, pitääkö ihmisen yleensä seurata taipumuksiaan. Tällöin koetti Heikki erittäin kiitettävällä tarmolla koko ajan selvittää käsitteitä ja ohjata keskustelua oikeaan, vaikka joku kiittämätön jäsen sen väitti aivan turhaksi. - Läsnä 23 jäsentä sekä Edvin eno, Hilda täti ja Bertel Tyrväästä.Ritavuori Heikki & Katri [10]
Edvin eno
Hilda täti
Bertel
[19] 27/XI 09 hos Oskars. Karin deklamerade "Snöfrid" av Rydberg. Rosa refererade frågan om "livsglädje" och "weltschmerz", som föranledde diskussion. Därefter sjöng Karin många tilltalande sånger, och till slut föreslog Rosa, att släktklubbens medlemmar nu, då de voro församlade på den s.k. lilla julen, skulle i anledning därav tilldela varandra små andliga julklappar i form av fromma önskningar. Förslaget antogs med acklamation. Någon önskade då, att några vissa av medlemmarne skulle återfå talets gåva, en annan, att andra skulle bearbeta sina geniknölar, så att de skulle bli fruktbara, en tredje, att juriskandidaten Ritavuori skulle om möjligt försöka visa sitt intresse för klubbmötena också därigenom att närvara vid dem. Ordföranden tilldelades titeln "sällskapsråd" och sekreteraren "klubbrådd". - Närvarande 19 medlemmar samt Agnes Wegelius och Bertel Savonius från Tyrvis.Oskar Wegelius ("Rosas" broder, Heikkis & Eeros morbroder), 49 år
Karin (Arvidsson-)R. (gift med Walter), 27 år
Rosa [12]
Ritavuori Heikki
Ordföranden "Rosa" [12]
sekreteraren Elsa [9]
Agnes Wegelius
Bertel Savonius
[20] 18/XII 1910 [! borde vara 1909!] hos Axels. Närvarande 22 medlemmar samt Bertel Savonius. Pojun refererade prof. Metschnikoffs bok: Människans natur. Diskussionen rörde sig mest om sättet att leva länge. Elli berättade om en gumma, som hela sitt liv ätit bara hårt bröd och surmjölk och uppnått en hög ålder samt alltid känt sig frisk, varpå Heikki framdrog ett exempel på en herre, som nått den höga åldern av 99 år och alla kvällar drack en tuting, vilket han således ville fastslå som ett gott medel att leva länge. Men Rosa höll envist på att man skulle låta ta bort grovtarmen och sålunda avlägsna härden för allt ont. Följde så julklappsutdelning. Dessa voro i allas tycke till den grad kvicka, att Axel till sin glädje fann, att hans tro på släktens snille icke kommit på skam. Det vankades både kassaskrin, pipsaxar, damborstar och tegelstenar samt automobiler, flygmaskiner och fästmän i parti, för att icke tala om koskällor, lyktor, bjällror, ankor och alla slags medaljer och hederstecken samt storkpappans gåvor. De flesta av julklapparna voro dessutom försedda med verser och deviser.Axel Rikberg [11]
Bertel Savonius
Pojun [12]
Elli [10]
Heikki Ritavuori
Rosa [12]

Takaisin alkuun / Tillbaka till början
Rydman-suku / Släkten Rydman
Bulletiini / Bulletin