Protokoll, förda vid Släktklubbens möten.

[Sukuklubin pöytäkirjat]


1912

[sekreteraren Elsa Lindströms vackra och lättlästa handstil]

[29] Tammikuun 1:nä kokoontuivat klubin jäsenet, lukuunottamatta kaupungista poissa olevia sekä muutamia vanhuksia Grankullaan. Aamupäiväkahvit Ritavuorella juotua lähdettiin miehissä mäkeä laskemaan. Päivälliseksi jakauduttiin kahteen joukkoon: toinen Ritavuorelle, toinen Lindströmille, ja iltapäivällä kokoonnuttiin jännittynein mielin Lindströmille joululahjain jaolle. Tuli siinä joululahjaa jos jonkinlaista: automobiili- ja kaniiniurheilijoille asianomaiset kunniakirjeet ja kaniinit, yhteiskunnan jäsenten tappajalle1 puukot, kirveet ja uhkauskirjeet, hampaattomalle hampaat, puheenjohtajalle laakeriseppel, "toimiville", mutta nyt toimettomina olleille jäsenille kynttilät, vastanaineille2 lämpömittarit ja päivänvarjostimet y.m. y.m.

[30] 21/1 1912 hos Walters. Närvarande 20 medlemmar. Walter redogjorde för belysningsteknikens utveckling från äldsta tider till våra dagar, varefter följde diskussion. Dessutom återupptog han sitt förslag från något föregående möte, att klubben skulle uppställa några frågor till diskussion på möten, som icke blivit av programnumret utfylda. Han föreslog t.ex. frågan om fördelarna och nackdelarna av att bo i s.k. villasamhällen utom staden. Heikki uttryckte då en kraftig önskan, att klubben skulle icke allenast dryfta frågor, utan även skrida till någon handling i anledning av dem. Han nämnde som exempel frågan: vad kunde klubben göra, för att åstadkomma vintersjöfart till Helsingfors? Dessutom ville han ännu bestämt ha upplysning om, vad klubbens ärade fruar vidtagit för åtgärder i anledning av hans förslag om samköp av hushållsförnödenheter, vilket gjorde de ärade fruarna något förlägna, ity att de ingenting hade att uppvisa.

[31] 17/2 1912 hos moster Eloise. Närvarande 24 medlemmar. - I anledning av sista mötet hade Pojun satt i gång en cirkulerande lista, däri medlemmarna skulle teckna upp frågor, som kunde på klubben diskuteras. Beslöts, att listan allt fortfarande skulle få cirkulera. - Signe uppläste en artikel om vad industrins utveckling verkat på kvinnans ställning, vilken föranledde en ivrig diskussion, som angick den nutida kvinnans uppfostran. Några höllo strängt på, att kvinnans uppfostran borde huvudsakligen gå ut på att bilda blivande husmödrar. Andra återigen påpekade, att kvinnan främst borde få en uppfostran, som gjorde henne förmögen att försörja sig själv, ty vad, sade de, gagnar det kvinnan, om hon kan laga mat, men ej har medel därtill.

[32] 9/3 1912 hos faster Sofi. Närvarande 24 medlemmar samt som gäster fastrarna Aline o. Bina samt farbror Karl från Tyrvis och tant Sina Mörne från Åbo. - Selma redogjorde för de av d:r Lietz i Tyskland grundade s. k. skolhemmen på landet. Under diskussionen framgick, att medlemmarna voro synnerligen tilltalade av idén, men att dess realiserande i vårt land kanske skulle möta altför många svårigheter. Frågan om s.k. hemhjälp för skolbarnen var även föremål för en het diskussion.

[33] 19 30/3 12 hos Immis. Närvarande 21 medlemmar samt tant Sina Mörne. Pojun refererade Våra dagars äktenskap, varpå diskuterades.

[34] 19 13/4 12 Axelin luona. Läsnä 20 jäsentä. Katri selosti J.P.Müllerin „Järjestelmäni naisille". Keskustelu sen jälkeen oli ajoittain varsin vilkas, varsinkin kun oli kysymys kureliivin tarpeellisuudesta.

[35] 19 5/5 12 hos Alfreds. Närvarande 20 medlemmar. Enne höll ett föredrag om den s. k. skyddande likheten och andra uppseendeväckande fenomen i djurriket. Rosa uttrykte en önskan att avgå från ordförandebefattningen, vilken accepterades. Sekreteraren gavs i uppdrag att sammankalla klubben nästa höst. Sedan beslöt klubben, att på varje möte utom föredrag och diskussion framdeles skulle exeqveras även sång, musik, deklamation eller något annat dylikt, som skulle åstadkomma omvexling, samt att de två, vilkas tur det närmast vore att uppträda, skulle gemensamt bilda en bestyrelse, som skulle ombesörja mötets program antingen genom att dela uppgifterna sinsemellan eller ombesörja någon annan för att utföra det bristande. För detta ändamål skulle sekreteraren åt alla aktiva medlemmar ombestyra en alfabetisk förteckning över aktiva medlemmarne, på det alla visste i tid vara beredda.
Päätettiin, että jos vastedes jollakin oli ehdotuksia tehtävänä, jotka koskivat klubin työjärjestyksen muuttamista, se oli tehtävä kirjallisesti ja siitä keskusteltava vasta seuraavassa kokouksessa senjälkeen kun ehdotus oli tehty.

[36] 19 26/X 12 [borde antagligen vara 26/IX?] hos Gunnars. Närvarande 19 medlemmar samt Sylvi Rydman och Hanna Kekoni. I anledning av sin förra ordförandes avgång fick klubben börja sin säsong med val av ordförande, till vilken utsågs Walter. Som viceordförande skulle fungera sekreteraren, i fall av ordförandens förhinder. Immi refererade frågan om barndomstolar och straffrättslig behandling av minderåriga, varpå följde diskussion. Heikki luki otteita Erasmus Rotterdamilaisen kultaisesta kirjasta, mikä herätti sangen paljon naurua.

[37] 22/X 1912 hos Rydmans. Närvarande 16 medlemmar. Gunnar höll ett föredrag om kvinnodräkten på 1700-talet. Bland dem av honom uppräknade modekuriositeterna må nämnas en 8 aln bred panier eller kjolstyvning samt seden att bära hårt tillsnörda korsetter, vilka aldrig togos av, ej ens till natten. Mycket förvåning väckte även den otroliga osnygghet, som då tyckes ha varit rådande. Bland annat ansågs det som ett ynnestbevis av en dam att låta kavaljeren söka ohyra i hennes hår. Den därpå följande diskussionen rörde sig mest om den nuvarande kvinnodräktens reformering. Klubben beslöt, att i januari ställa till en aftonunderhållning, där varje medlem skulle demonstrera en dräkt, som man ansåg antingen praktisk eller vacker eller hälst bäggedera. - Elsa luki Teuvo Pakkalan kertomuksen „Valehtelijoita" ja selosti Minna Canthin „Papin perhe", joka herätti keskustelua.

[38] 7/12 12 hos Salovius'es. Närvarande 19 medlemmar samt fastrarna Aline o. Bina Rydman samt morbror Edvin o. moster Hilda Savonius. - Axel refererade frågan: Bör mannens målsmanskap över hustrun upphävas. Diskussionen, som var synnerligen livlig, utvisade, att klubben i allmänhet visade sig vara skäligen frisinnad i frågan.

1Ks./Se [28].   2 Luultavasti Selma & Axel.
Alfred Lindström, 35 (& Elsa)

faster Aline Rydman, 70

Axel Rikberg, 50 (& Selma)

faster Bina Rydman, 61

Edvin Savonius, morbror till Maj, Elsa och Walter

Eloise (Wolff-)Savonius, 65

Elsa (Rydman-)Lindström, 34 (& Alfred)

Enne (Lindström-)Savonius, 37 (& Knut Immanuel "Immi" S., 51)

Gunnar Lindström, 33 & (& Toini Kekoni, 24)

Hanna Kekoni

Heikki (R.-)Ritavuori, 31 (& Katri)

Hilda Savonius

Immi Knut Immanuel Savonius, 51 (& Enne)

farbror Karl Rydman, 71

Katri (Stenbäck-)Ritavuori, 31 (& Heikki)

Lindström (Alfred & Elsa)

Pojun, Karl Reinhold Salovius, 38 (& Elmi Augusta Runstén, 36)

Ritavuori (Heikki & Katri)

Rosa Hanna Wegelius, 52, Heikkis moster

Rydmans (Victor & Zaida), 62, 60 (Barn: Maj, Elsa, Walter)

Sekreteraren = Elsa

Selma (Arppe-)Rikberg, 31 (& Axel

Signe Rydman, 37

Sina Mörne

faster Sofi (R.-)(Rikberg-)Lindström, 77, Axels, Ennes, Alfreds och Gunnars mamma

Sylvi Rydman, 19

Walter Rydman, 32, Elsas bror

Alkuun / Till början
Rydman-suku / Släkten Rydman
Bulletiini / Bulletin