Protokoll, förda vid Släktklubbens möten.

[Sukuklubin pöytäkirjat]


1913

[sekreteraren Elsa Lindströms vackra och lättlästa handstil]

[39] 15/3 13 hos Immis. Närvarande 18 medlemmar samt faster Bina och Sylvi Rydman från Kiikka. Elli höll ett föredrag om egenskapers ärftlighet inom djur- och växtriket (mendelismen), varpå följde diskussion. - Alma refererade frågan om kvinnan och hemmet. Under den därpå följande diskussionen fingo vi kvinnor höra skarpa uttryck om, huru litet vi intressera oss för att grundligt studera det bästa sättet att sköta ett hem.
    Antecknades, att klubben frångått sitt beslut att föranstalta en s.k. "kostymafton".

[40] 26/4 13 Signen luona. Läsnä 20 jäsentä ja vieraina Anna Rydman Turusta sekä Sylvi Rydman Kiikasta. [Kirjoitettu alunperin ruotsiksi, korjattu päälle / Urspr. på svenska]
    Luettiin sihteerin kirjallinen ehdotus, että klubi ottaisi uudelleen keskusteltavaksi työjärjestyksensä. Päätettiin, mikäli aika salli, ottaa se esille jo samassa kokouksessa ohjelman jälkeen.
   Alfred utredde frågan, varför annekteringen av Albanien är ett livsvilkor för både Serbien och Österrike-Ungern. [N.B. Albanien hade blivit självständigt 1912; Österrike ockuperade Serbien och Albanien 1914]
   Walter framhöll upplysande siffror om rusdryckers konsumtion, verkan och lagstiftning i Finland och andra länder. Föreslog till diskussion, huru missbruket av rusdrycker kunde minskas i Helsingfors. Slutligen skulle var och en i tur och ordning besvara denna fråga, men tycktes det för mången vara svårt att veta, vad som härvidlag vore det lämpligaste sättet.
   [Allekirjoitus / Underskrift] Elsa

Alfred Lindströmin vaikeahkolla käsialalla / Alfred Lindströms smått råddiga handstil)

   Hösten 1913. Enär en moster af släktklubben - namnet bör väl ej förevigas - lånat protokollsboken i början på hösten 1913 och sekreteraren först i januari 1914 omhänderfått densamma - sättet hvarpå det skett förtjänar ej redogörelse - kan protokoll öfver höstens sammanträden ej här införas. Enligt hvad ihågkommas kan, beslöts vid något sammanträde [41] att alla funktionärer hädanefter skulle väljas årligen. För 1913-1914 valdes Elsa till ordförande, Heikki till viceordförande och Alfred till sekreterare. Ett af höstens sammanträden i oktober 1913 [42] arrangerades en s.k. kostymbal. Af de märkligaste kostymerna må omnämnas Heikkis en romares från Athén, Pojuns en frack från London troligen Pickwick-klubben, Katris en dräkt utan ärmar och Eeros utvisande slutresultatet af för ifriga studier. De öfriga sammanträdena hafva utmärkt sig för att än den ena än den andra af klubbens ledande andar samt äfven stjärnor af andra klassen frånvarit.

Alfred Lindström, 36 (& Elsa)
Alma Rikberg, 49 (halvsyster till Alfred)
Anna Rydman (Blomberg, 45, Heikkis och Eeros styvmoder)
faster Bina Rydman, 62
Eero Rydman, 24
Elli Wegelius, 41 (Heikkis och Eeros moster)
Elsa (Rydman-) Lindström, 34 (& Alfred)
Heikki (Rydman-) Ritavuori, 33 (& Katri)
Immi = Knut Immanuel Savonius, 52
Katri (Stenbäck-) Ritavuori, 32 (& Heikki)
Pojun = Karl Reinhold Salovius, 39
Sylvi Rydman, 20
Walter Rydman, 33

[Maailmansota alkoi. Kriisi n:o 2 Sukuklubissa. Alfred on ärtynyt / Världskriget bröt ut. Kris nr. 2 för Släktklubben. Alfred tycks vara irriterad. - KR]


Takaisin Bulletiini-sivulle
Takaisin Rydman-sivulle